Change viewing parameters
Select another database

North Caucasian etymology :

Search within this database
Proto-North Caucasian: *χ_Hwĕje
Sino-Caucasian etymology: Sino-Caucasian etymology
Meaning: dog
Proto-Nakh: *pħu
Proto-Avaro-Andian: *χʷoʔi
Proto-Tsezian: *ʁ:ʷǝ̃j
Proto-Dargwa: *χ:Iʷaj
Proto-Lezghian: *χ:ʷäja
Proto-Khinalug: pχra
Proto-West Caucasian: *ŁIʷa
Notes: One of the cases with the interesting correspondence PEC *χHw : PWC *Łʷ. It is not yet clear what should be reconstructed in these cases: perhaps, some cluster like *χl- or *lχ-. It is also possible that in some cases PAT l- is a result of secondary lateralisation, and Ub. w : PAK *ħ could also point to PWC *χ́Iʷ (for which otherwise no examples are found). Most of the EC languages point to the PEC oblique base *χ_Hwĕj-rV- (cf. PN *pħare-, PA *χʷor-, PD *χ:ur-, PL *χ:ʷäjrV-); in some languages (Shakhdagh, Khin.) the former oblique base became direct. See Trubetzkoy 1930, 277, Abdokov 1983, 123.
caucet-prnum,caucet-meaning,caucet-nakh,caucet-aand,caucet-cez,caucet-darg,caucet-lezg,caucet-khin,caucet-abad,caucet-comment,

Search within this database


Nakh etymology :

Search within this database
Proto-Nakh: *pħu
North Caucasian etymology: North Caucasian etymology
Meaning: 1 dog 2 male dog
Chechen: pħu 2
Ingush: pħu 2
Batsbi: pħu 1
Comments: Obl. base *pħare- (Chech. pħära-, Ing. pħaro, Bacb. pl. pħar-č). 3d class in Chech. and Bacb., 6th class in Ing.
nakhet-prnum,nakhet-meaning,nakhet-che,nakhet-ing,nakhet-bcb,nakhet-comment,

Search within this database


Avar-Andian etymology :

Search within this database
Protoform: *χʷoʔi
North Caucasian etymology: North Caucasian etymology
Meaning: dog
Avar: hoj
Chadakolob: hʷe
Andian language: χʷoj
Akhvakh: χʷē
Chamalal: χʷaj
Tindi: χʷā
Karata: χʷaj
Botlikh: χʷaj
Bagvalal: hʷaj
Godoberi: χʷaji
Comments: The Av. accent paradigm is irregular (hój-dul, ha-bí); the plural form is probably an innovation (the -bí suffix tends to be stressed), thus paradigm A may be considered original. Cf. also Av. dial. hʷe, hʷej, Akhv. Tseg., Tl. χʷaj, Ratl. χʷaji, Bagv. Tlis. χʷaj.

    In plural most Andian languages reflect the stem *χʷor-, cf. Bagv. hʷara-χ:a, God. χʷar-di, Kar. χʷad-di ( < *χʷar-di).

aandet-prnum,aandet-meaning,aandet-ava,aandet-avc,aandet-and,aandet-akv,aandet-chm,aandet-tnd,aandet-krt,aandet-btl,aandet-bgv,aandet-gdb,aandet-comment,

Search within this database


Tsezian etymology :

Search within this database
Proto-Tsezian: *ʁ:ʷǝ̃j
North Caucasian etymology: North Caucasian etymology
Meaning: dog
Tsezi: ʁIʷaj
Ginukh: ʁʷe
Khvarshi: ʁʷe
Inkhokvari: ʁIʷẽ
Bezhta: wo
Gunzib:
Comments: PTsKh *ʁIʷǝ̃j; PGB *wǝ, obl. *wǝj- (cf. Bezht. woj-, Gunz. wǝj-).
cezet-prnum,cezet-meaning,cezet-cez,cezet-gin,cezet-khv,cezet-inh,cezet-bzt,cezet-gnz,cezet-comment,

Search within this database


Dargwa etymology :

Search within this database
Proto-Dargwa: *χ:Iʷaj
North Caucasian etymology: North Caucasian etymology
Meaning: dog
Akusha: χIa
Chiragh: χ:Iwa
Comments: Cf. also Kad. χ:Iʷa, Kait. χ:Iʷa, Kub. χ:ʷe, Muir. χʷi, Sirg. χIʷa, Ur. χʷi (pl. χuri). The Ur. plural χur-i and Ak. gen. χura-la reveal the old oblique stem *χ:ur-.
darget-prnum,darget-meaning,darget-drg,darget-chr,darget-comment,

Search within this database


Lezghian etymology :

Search within this database
Proto-Lezghian: *χ:ʷäja
North Caucasian etymology: North Caucasian etymology
Meaning: dog
Tabasaran: χuj
Agul: ʁuj
Rutul: χij (Khniukh.)
Tsakhur: χʷa
Kryz: χʷar
Budukh: χor
Udi: χIa
Comment: Other relevant forms: Ag. Bursh. χI:uj, Tsakh. Gelm. χʷajä. In PL there existed a parallel oblique base *χ:ʷäj-rV-, cf. Ag. Bursh. χI:ura-ni-, whence the Kryz. and Bud. direct forms with -r.

    See Trubetzkoy 1930, 85; Лексика 1971, 158; Гигинейшвили 1977, 121.

lezget-prnum,lezget-meaning,lezget-tab,lezget-agu,lezget-rut,lezget-cak,lezget-krz,lezget-bud,lezget-udi,lezget-comment,

Search within this database


Khinalug etymology :

Search within this database
Khinalug root: pχra
North Caucasian etymology: 26
Meaning: dog
Khinalug form: pχra
khinet-prnum,khinet-meaning,khinet-khi,

Search within this database


Abkhaz-Adyghe etymology :

Search within this database
Proto-West-Caucasian: *ŁIʷa
North Caucasian etymology: North Caucasian etymology
Meaning: dog
Abkhaz: a-lá
Abaza: la
Adyghe: ħa
Kabardian: ħa
Ubykh: wIa
Comments: PAT *la, PAK *ħa; Ub. def. á-wIa. The Ub. pharyngealization suggests the PAT form *ŁIʷaI; since, however, in PAT only uvulars and labials could have been pharyngealized, this probably means that we have in fact to reconstruct an early form with a cluster like *l-χIʷa or *χIʷla. It is possible that such a PAT cluster can reflect an earlier combination *χIʷr- (cf. another example of the same kind, PAT *Łʷa- 'to grind').
abadet-prnum,abadet-meaning,abadet-abk,abadet-aba,abadet-adg,abadet-kab,abadet-ubk,abadet-comment,

Search within this database


Sino-Caucasian etymology :

Search within this database
Proto-Sino-Caucasian: *χHwĭ́je
Meaning: dog
Borean etymology: Borean etymology
North Caucasian: *χ_Hwĕje
Sino-Tibetan: *qhʷīj ( / *qhʷī-n)
Yenisseian: *ʔɨʔɨ-n (~x-,-G-,-χ-)
Burushaski: *hu-k (? with an old dimin. suffix?)
Basque: *hor
Comments and references : HGC 18, NSC 57 *χwEjV.
sccet-meaning,sccet-prnum,sccet-cauc,sccet-stib,sccet-yen,sccet-buru,sccet-basq,sccet-notes,

Search within this database


Sino-Tibetan etymology :

Search within this database
Proto-Sino-Tibetan: *qhʷīj ( / *qhʷīn)
Sino-Caucasian etymology: Sino-Caucasian etymology
Meaning: dog
Chinese: *khʷīn dog.
Tibetan: khji dog.
Burmese: khwijh dog, LB *khujx.
Kachin: gui2 dog (cf. also čǝ̆khjon1 a fox, wolf or wild dog).
Lushai: ui dog, KC *ɣui.
Kiranti: *khlè
Comments: Dimasa si; Kanauri kui; Moshang gui-hĕ; Namsangia hu; Vayu uri; Trung 3-gǝ1, PG *na-ki, Chepang kujʔ, Magari cyu. Simon 20; Sh. 42, 408, 428; Ben. 44; Mat. 179.
stibet-prnum,stibet-meaning,stibet-chin,stibet-tib,stibet-burm,stibet-kach,stibet-lush,stibet-kir,stibet-comments,

Search within this database


Chinese characters :

Search within this database
Character:
Modern (Beijing) reading: quǎn
Preclassic Old Chinese: khʷīnʔ
Classic Old Chinese: khwī́n
Western Han Chinese: khwjǝ̄́n
Eastern Han Chinese: khwiǝ̄́n
Early Postclassic Chinese: khwiḗn
Middle Postclassic Chinese: khwiḗn
Late Postclassic Chinese: khwiḗn
Middle Chinese: khwíen
Fanqie: 去選
Rhyme class:
English meaning : dog
Russian meaning[s]: собака, пес; собачий; по-собачьи; вежл. мой (о детях)
Shuowen gloss: 狗之有縣蹄者也. 象形. 孔子曰. 視犬之字. 如畫狗也. 凡犬之屬皆從犬.
Sino-Tibetan etymology: Sino-Tibetan etymology
Dialectal data: Dialectal data
Radical: 94
Four-angle index: 4947
Karlgren code: 0479 a-d
Vietnamese reading: khuyê`n
Jianchuan Bai: khuã1
Dali Bai: khua1
Bijiang Bai: qhõ1
bigchina-reading,bigchina-ochn,bigchina-cchn,bigchina-wchn,bigchina-echn,bigchina-epchn,bigchina-mpchn,bigchina-lpchn,bigchina-mchn,bigchina-fanqie,bigchina-rhyme,bigchina-meaning,bigchina-oshanin,bigchina-shuowen,bigchina-stibet,bigchina-doc,bigchina-radical,bigchina-oshval,bigchina-karlgren,bigchina-viet,bigchina-jianchuan,bigchina-dali,bigchina-bijiang,

Search within this database


Chinese Dialects :

Search within this database
Number: 115
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 山合四上銑溪
ZIHUI: 3689 2002
Beijing: ćhyan 2
Jinan: ćhyã 2
Xi'an: ćhyã 2
Taiyuan: ćhyɛ 2
Hankou: chuan 2
Chengdu: ćhyan 2
Yangzhou: ćhyî̃ 2
Suzhou: ćhiö 2
Wenzhou: ćhy 21
Changsha: ćhyẽ 2
Shuangfeng: thuĩ 2
Nanchang: ćhyɔn 2
Meixian: khian 2
Guangzhou: hyn 21
Xiamen: khian 2
Chaozhou: khieŋ 21
Fuzhou: kheiŋ 2
Shanghai: ćhyö 1
Zhongyuan yinyun: khyen 2
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

Search within this database


Kiranti etymology :

Search within this database
Proto-Kiranti: *khlè
Sino-Tibetan etymology: Sino-Tibetan etymology
Meaning: dog
Tulung: khlewa, khleja (AS khleba)
Kaling: khlep
Limbu: khjābā dog, khjāmā bitch, khjāsā puppy
Dumi: khībɨ, khību; dial. khlebu
Kulung: kheba 'dog', khepme 'bitch'
Comments: Toba 89 *khlepa.
kiret-prnum,kiret-meaning,kiret-tul,kiret-kal,kiret-lim,kiret-dum,kiret-kul,kiret-notes,

Search within this database


Dumi dictionary :

Search within this database
Entry: khi:bɨ, khi:bu
Kiränti etymology: Kiränti etymology
Grammar: n.
Meaning: dog, hound
Nepali: kukur
Comments: cf. khlebu.
dumet-prnum,dumet-pspeech,dumet-meaning,dumet-nepali,dumet-comments,

Search within this database


Kulung dictionary :

Search within this database
Entry: kheba
Kiranti etymology: Kiranti etymology
Grammar: n.
Meaning: dog
Nepali: kukur.
kulet-prnum,kulet-pspeech,kulet-meaning,kulet-nepali,

Search within this database


Yenisseian etymology :

Search within this database
Proto-Yenisseian: *ʔɨʔɨn (~x-,-G-,-χ-)
Sino-Caucasian etymology: Sino-Caucasian etymology
Meaning: puppy
Ket: ɨ̄ntip / ɨ:ntip3, pl. ɨ:ntap3 / ɨntap1 ; ɨ́jɨŋĺa 'female puppy' (Werner 2, 421)
Yug: ɨ:nčip3, pl. ɨ:čap3; fáŋ-gɨ-ĺa 'female puppy' (Werner 2, 421)
Comments: ССЕ 196. A compound with PY *čip "dog" in the second part. Werner 2, 434 <*ɨgǝn>.
yenet-prnum,yenet-meaning,yenet-ket,yenet-sym,yenet-notes,

Search within this database


Burushaski etymology :

Search within this database
Common Burushaski: *huk
Sino-Caucasian Etymology: Sino-Caucasian Etymology
Meaning: dog
Yasin: huk
Hunza: huk
Nagar: huk
buruet-prnum,buruet-meaning,buruet-yas,buruet-hun,buruet-ngr,

Search within this database


Basque etymology :

Search within this database
Proto-Basque: *hor
Sino-Caucasian etymology: Sino-Caucasian etymology
Meaning: dog
Bizkaian: (arc) or
Low Navarrese: hor, or
Lapurdian: or
Zuberoan: hor, ho
Comments: An archaic word for 'dog': cf. PEC (oblique base) *χ_Hwĕj-rV- 'dog'. In Bsq it is largely supplanted by *saku-r̄ (q.v.).
basqet-prnum,basqet-meaning,basqet-bzk,basqet-bnv,basqet-lab,basqet-zbr,basqet-comments,

Search within this database


Long-range etymologies :

Search within this database
Borean (approx.) : KVNV
Meaning : wolf, dog
Eurasiatic : *ḲüjnA
Afroasiatic : *kwVHen-
Sino-Caucasian : *χHwĕ́je
Austric : PAN *u(ŋ)kuq 'puppy'? (POc. *nkaun 'dog'?)
Amerind (misc.) : *(a)kuan 'dog' (R 179) [+ A K]
Reference : МССНЯ 334, ОСНЯ 1, 361-362; GE 7 *kuan (+ ? Khois., ?IP).
globet-meaning,globet-nostr,globet-afas,globet-scc,globet-austr,globet-amer,globet-reference,

Search within this database


Nostratic etymology :

Search within this database
Eurasiatic: *ḲüjnA
Meaning: wolf, dog
Borean: Borean
Indo-European: *k'uu̯on-
Altaic: ? *káŋV
Uralic: *küjnä 'wolf' (Wichmann FUF)
Eskimo-Aleut: *qǝnʁa- (~ *qiHǝnʁa-?)
Comments: [For PA cf. rather PIE *(s)ken- 527?]
References: МССНЯ 334, ОСНЯ 1, 361-362; ND 1083 *Ḳüy(a)n̄V 'wolf, dog'.
nostret-meaning,nostret-prnum,nostret-ier,nostret-alt,nostret-ura,nostret-esk,nostret-notes,nostret-reference,

Search within this database


Indo-European etymology :

Search within this database
Proto-IE: *k'wen-
Nostratic etymology: Nostratic etymology
Meaning: dog
Hittite: h.l. śuwanis (Tischler 500)
Tokharian: A ku, obl. kon, B ku `собака' (Adams 179)
Old Indian: ś(u)vā́, gen. śúnaḥ m. `dog'
Avestan: spā, gen. sūnō 'Hund'; spaka- 'hunderartig, Hund-'
Armenian: šun, gen. šan `Hund'
Old Greek: küṓn, gen. künós, acc. kǘna m., f. `Hund, Hündin'
Baltic: *čō̃ (*čun=), *čwin-ia- c., -iā̃ f.
Germanic: *xun-d-a- m.
Celtic: OIr cū, gen. con; Cymr ci, pl. cwn; Bret, Corn ki 'Hund'
Russ. meaning: зверек (собака)
References: WP I 465 f
piet-prnum,piet-meaning,piet-hitt,piet-tokh,piet-ind,piet-avest,piet-arm,piet-greek,piet-balt,piet-germ,piet-celt,piet-rusmean,piet-refer,

Search within this database


Baltic etymology :

Search within this database
Proto-Baltic: *čō̃ (*čun=), *čwin-ia- c., -iā̃ f.
Meaning: dog
Indo-European etymology: Indo-European etymology
Lithuanian: šuõ, gen. šuñs / alt. šunès, pl. alt., dial šùnes `Hund' Lith dial. švìni-s, f. švìnē 'Hund (als Schimpfword)
Lettish: suns, gen. sun̨a (alt: suns) `Hund', sùntene2 `grosser Hund' (verächtlich)
Old Prussian: sunis 'Hund' (ME III:1122)
baltet-meaning,baltet-prnum,baltet-lith,baltet-lett,baltet-oprus,

Search within this database


Germanic etymology :

Search within this database
Proto-Germanic: *xunda-z
Meaning: dog
IE etymology: IE etymology
Gothic: hund-s m. (a) `dog'
Old Norse: hund-r m. `Hund'
Norwegian: hund
Swedish: hund
Danish: hund
Old English: hund, -es m. `hound, dog'
English: hound
Old Frisian: hund
Old Saxon: hund
Middle Dutch: hont
Dutch: hond m.
Old Franconian: hund
Middle Low German: hund
Old High German: hunt (8.Jh.)
Middle High German: hunt (-d-) st. m. 'hund, jagdhund'
German: Hund m.
germet-meaning,germet-prnum,germet-got,germet-onord,germet-norw,germet-swed,germet-dan,germet-oengl,germet-engl,germet-ofris,germet-osax,germet-mdutch,germet-dutch,germet-olfrank,germet-mlg,germet-ohg,germet-mhg,germet-hg,

Search within this database


Pokorny's dictionary :

Search within this database
Number: 1077
Root: k̂u̯on-, k̂un-
English meaning: dog
German meaning: `Hund'
Grammatical comments: ursprüngl. Nom. Sg. k̂úu̯ō(n), Gen. k̂unós
Material: Ai. śvā́ und ś(u)vā́ `Hund', Gen. śúnas, Akk. śvā́nam, Akk. Pl. śúnas; av. spā, spānǝm, Gen. Pl.sū̆nam, med. (Herodot) σπάκα (*k̂u̯n̥-ko- `hundeartig': ai. śvaka- `Wolf'), mpers. sak, npers. sag, kurd. sah, wāχi šač; aus dem Iran. stammen alb. shak(ë) `Hündin', gr. σπάδακες κύνες Hes. (aus *σπάκαδες) und russ. sobáka `Hund'; vgl. npers. sabah;

    arm. šun, Gen. šan `Hund' (mit unklarem š); nicht gut vereinbar mit skund `Hündchen', falls aus *k̂u̯on-to-, -tā; oder zu den oben S. 564 unter *ken- `frisch hervorkommen' besprochenen Tierjungenbezeichnungen?;

    mit fürs Thrak.-Phryg. auffälligem Gutt. lyd. Κανδάυλης `κυν-άγχης', thrak. GN Καν-δάων (zum 2. Glied s. dhāu- `würgen');

    gr. κύων, κυνός `Hund' (κύντερος `hündischer, d. i. unverschämter', Sup. κύντατος; zu κυνάμυια vgl. lit. šun-musė̃ `Hundsfliege');

    ganz unklar lat. canis `Hund', cănēs ursprüngl. altes fem. `Hündin', canīcula (vgl. ai. śunī f.) hinsichtlich des a; vielleicht Einmischung eines dem mir. cano, cana `Wolfsjunges', cymr.cenaw `junger Hund oder Wolf' (s. ken-3) entsprechenden Wortes (so auch lyd. Καν-δαύ̄λης?);

    air. (Gen. con = κυνός), cymr. ci (Pl. cwn - κύνες, lit. šùnes), bret. corn. ki `Hund' aus *k̂u̯ō;

    got. hunds, aisl. hundr, ags. hund, ahd. hunt `Hund' (k̂u̯n̥-tó-), s. oben;

    lit. šuõ (Gen. šuñs) `Hund' (zum i-St. geworden in lit. dial. šunis, lett. suns, apr. sunis `Hund'); t-Form lett. suntana `großer Hund'; lett. kuńa `Hündin' wohl mit westidg. Gutt., Trautmann Bsl. Wb. 310? oder das k von kuca ds. (Lockruf); vgl. Būga Kalba ir s. I 196; ganz fraglich aber russ. poln. suka `Hündin';

    toch. A ku, Obl. kon, В Nom. ku.

    Die Bedeutung von lat. canis als `unglücklicher Wurf beim Würfelspiel' kehrt in gr. κύων wieder, sowie in ai. śva-ghnín- eigentlich `Hundetöter', d. i. `der die schlechten Würfe vermeidende, gewerbsmäßige, auch unredliche Spieler'; vgl. auch gr. κίνδῡνος `Gefahr (*Hundswurf)' aus *κυν-δῡνος, zu ai. dyūtá `Spiel'? Schwyzer Gr. Gr. 1, 335 oben.

References: WP. I 465 f., WH. I 152 f.; Kuryɫowicz Accentuation 19; nach Specht Idg. Dekl. 32, 121 f.
See also: Ableitung von der Farbwurzel k̂eu-2, S. 594.
Pages: 632-633
PIE database: PIE database
pokorny-root,pokorny-meaning,pokorny-ger_mean,pokorny-grammar,pokorny-material,pokorny-ref,pokorny-seealso,pokorny-pages,pokorny-piet,

Search within this database


Altaic etymology :

Search within this database
Proto-Altaic: *káŋV
Nostratic: Nostratic
Meaning: dog
Russian meaning: собака
Turkic: *KAŋ-čɨk
Tungus-Manchu: *kači-kān
Korean: *kàŋ-
Comments: The TM form may belong here if it goes back to *kaŋ-čikān (= PT *Kaŋčɨk, MKor. kàŋ'àčí). See SKE 84-85, ТМС 1,385, Menges 1984, 270-271, АПиПЯЯ 296, Дыбо 9; TMN 3, 520 ("alles sehr unsicher").
altet-prnum,altet-meaning,altet-rusmean,altet-turc,altet-tung,altet-kor,altet-reference,

Search within this database


Turkic etymology :

Search within this database
Proto-Turkic: *KAŋ-čɨk
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 bitch 2 female
Russian meaning: 1 сука 2 самка
Old Turkic: qančɨq (OUygh.) 1
Karakhanid: qančɨq (MK) 1
Turkish: kanǯɨk 2
Middle Turkic: qančɨq (Pav. C., Houts., Qutb.), qančuq (AH) 1
Uzbek: qɛnǯiq 1
Uighur: qančuq, qanǯiq (dial.) 1
Azerbaidzhan: GanǯɨG 1
Turkmen: Ganǯɨq 1
Kirghiz: qančɨq 1
Kazakh: qanšɨq, qaŋšɨ 1
Noghai: qanǯɨq 1
Bashkir: qansɨq, qansaj 1
Karakalpak: qanšɨq 1
Kumyk: qančɨq 1
Comments: VEWT 230, ЭСТЯ 5, 255-256, Лексика 190. The original *-ŋ- is probably preserved in Kaz. qaŋšɨ.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-azb,turcet-trm,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-klpx,turcet-qum,turcet-reference,

Search within this database


Tungus etymology :

Search within this database
Proto-Tungus-Manchu: *kači-kān
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: puppy
Russian meaning: щенок
Evenki: kačikān
Even: qačịqan
Negidal: kačịxān
Orok: kēčike
Nanai: kejče(kẽ)
Udighe: kas`anǯiga
Solon: xasxā̃
Comments: ТМС 1, 385.
tunget-prnum,tunget-meaning,tunget-rusmean,tunget-evk,tunget-evn,tunget-neg,tunget-ork,tunget-nan,tunget-ude,tunget-sol,tunget-reference,

Search within this database


Korean etymology :

Search within this database
Proto-Korean: *kàŋ-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 dog 2 puppy
Russian meaning: 1 собака 2 щенок
Modern Korean: 1, kaŋaǯi 2
Middle Korean: kàhí 1, kàŋ'àčí 2
Comments: Nam 8, 28, KED 65, 61. The form kàhí points to a suffixed *kàŋ-h- ( < *kaŋV-k-). With *-ń- cf. also MKor. kǝ̀ń'uǝ̀ńí 'a k. of dog' (Liu 50).
koret-prnum,koret-meaning,koret-rusmean,koret-phn,koret-ako,koret-reference,

Search within this database


Eskimo etymology :

Search within this database
Proto-Eskimo: *qǝnʁa- (~ *qiHǝnʁa-?)
Nostratic etymology: Nostratic etymology
Meaning: fox, polar fox, wolf
Russian meaning: лиса, песец, волк
Proto-Yupik: *qǝnʁa-ʁ- ~ *q[i]ʁna-ʁ-
Proto-Inupik: *qianʁa-ʁ-, *qiʁnǝʁa-
esqet-prnum,esqet-meaning,esqet-rmean,esqet-yup,esqet-inup,

Search within this database


Yupik etymology :

Search within this database
Proto-Yupik: *qǝnʁa-ʁ- ~ *q[i]ʁna-ʁ-
Eskimo etymology: Eskimo etymology
Meaning: polar fox 1, wolf 2
Russian Meaning: песец 1, волк 2
Sirenik: [qǝnlǝ́ʁa 'wolf'], qináχtǝqǝ̄́χtǝχ 'to bark'
Chaplino: qǝnʁáχtu (t) 1 (blue), kɨnʁáxtuq* 2
Naukan: qéʁnaqtúq 1 (blue)
Alutiiq Alaskan Yupik: kaɣanaq 2
CAY Dialects: LI, BB ǝʁnǝχtuʁ(aq) 'blue, grey fox'
Comparative Eskimo Dictionary: 166, 308, 307
yupet-prnum,yupet-mean,yupet-rmean,yupet-sir,yupet-chap,yupet-nauk,yupet-aay,yupet-cays,yupet-ced,

Search within this database


Inupik etymology :

Search within this database
Proto-Inupik: *qianʁa-ʁ-, *qiʁnǝʁa-
Eskimo etymology: Eskimo etymology
Meaning: fox 1, wolf 2
Russian meaning: лиса 1, волк 2
SPI Dialects: Imaq qiaʁnaqtuq 1 (blue)
North Alaskan Inupik: qianʁaq 1 (cross), qiʁńɨqtaq 1 (black, silver)
NAI Dialects: Nu qiʁńɨqtāluk 2 (black)
WCI Dialects: Cop qianʁaqtuq 1 (blue), qiʁniʁaqtuq 'blue fox' [Jen.]
Eastern Canadian Inupik: qiaʁŋatuq, qīʁattuq 1 (silver)
Greenlandic Inupik: tiʁianniaq qiʁniʁtaq 1 (blue)
Comparative Eskimo Dictionary: 301, 308, 302
inupet-prnum,inupet-meaning,inupet-rmean,inupet-spis,inupet-nai,inupet-nais,inupet-wcis,inupet-eci,inupet-gri,inupet-ced,

Search within this database


Afroasiatic etymology :

Search within this database
Proto-Afro-Asiatic: *kwVHen-
Meaning: dog
Borean etymology: Borean etymology
Berber: *kun- 'dog'
Western Chadic: *kwin-H- 'dog'
East Chadic: *kany- 'dog'
Mogogodo (Yaaku): kwehen 'dog'
Omotic: *keHen- 'dog'
afaset-meaning,afaset-prnum,afaset-brb,afaset-wch,afaset-ech,afaset-mgg,afaset-omo,

Search within this database


Berber etymology :

Search within this database
Proto-Berber: *kun-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'dog'
Canarian: cuna
brbet-prnum,brbet-meaning,brbet-gua,

Search within this database


West Chadic etymology :

Search within this database
Proto-WChadic: *kwin-H-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'dog'
Fyer: kʷéeŋ [JgR]
wchet-prnum,wchet-meaning,wchet-fyr,

Search within this database


East Chadic etymology :

Search within this database
Proto-EChadic: *kany-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'dog'
Dangla: kànyà [Fd]
Migama: kânnyà [JgM]
Jegu: kany- [CLR:107]
echet-prnum,echet-meaning,echet-dng,echet-mig,echet-jeg,

Search within this database


Mogogodo etymology :

Search within this database
Mogogodo: kwehen
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'dog'
mgget-prnum,mgget-meaning,

Search within this database


Omotic etymology :

Search within this database
Proto-Omotic: *keHen-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'dog'
Ometo: kana(a)
Kafa (Kaficho): kunano
Mocha: kunano
Dime: keenu
East Mao (Diddesa): kano
omoet-prnum,omoet-meaning,omoet-ome,omoet-kaf,omoet-mch,omoet-dim,omoet-mao,

Search within this database

Select another database
Change viewing parameters
Total pages generatedPages generated by this script
7324221129239
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov