Изменить параметры просмотра
Перейти к английской версии
Выбор другой базы данных

Чжуан-тайские 100-словарные списки :

Новый запрос
Всего 141 запись 8 страниц

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Вперед: 1
\data\thai\zht
WORD:
SAE: 20
CBT: 20
INH: 20
DEB: 20
DAX: 20
LUN: 20
WEN: 20
YAN: 20
LCT: 20
FEN: 20
QIU: 20
QIN: 20
LIA: 20
LIU: 20
DON: 20
DOU: 20
PNG: 20
TIA: 20
LAO: 20
MLN: 20
YYG: 20
MGN: 20
LCN: 20
YHG: 20
JPN: 20
THT: 20
THB: 20
DEN: 20
NGE: 20
WRT: 12
BKK: 20
KOR: 20
SKL: 20
CHM: 20
SIP: 20
KHU: 20
JHG: 20
WDG: 20
JIN: 20
TYA: 20
HSI: 20
DEH: 20
MSH: 20
ATO: 20
WORD: all
SAE: thɨŋ.55 sin.21
CBT: mɔ:i.4
INH: mɔi.4
DEB: mo.4
DAX: mo:i.3
LUN: so.3 mi.2
WEN: gi.6
YAN: (kɔ:n.2) wu.4
LCT: taŋ.1 tɔ.2
FEN: šai.2
QIU: pǝu.4 ta:ŋ.5
QIN: ma:i.4
LIA: mui.4
LIU: ʔit.7
DON: ʔit.7
DOU: mo:i.6
PNG: mo:i.4
TIA: ʔa.4 pu.4
MLN: kɔ.4
YYG: ko.2
MGN: nɨŋ.1'
LCN: ko.2
YHG: kǝ.4
JPN: kɔ.4
THT: mɔ:i.6 ʔan.1
WRT: daŋ.C hmɔʔd
BKK: thaŋ.4 mot.2
KOR: thaŋ.4 mot.5
SKL: thaŋ.4 phe.3
CHM: tɨŋ.2 mot.6
SIP: taŋ.2 pɨk.7
KHU: taŋ.1 mɔt.1
JHG: kɔ.4
WDG: ko.3
JIN: tǝ.4 mǝŋ.2
TYA: ta:ŋ.1 mot.1
HSI: taŋ.1 mot.1
DEH: taŋ.2 mɛn.4
MSH: mɛn.4
ATO: cɔt.1
WORD: all
DEH: taŋ.2 mɛn.4
WORD: ashes
SAE: thaw.53
CBT: dǝu.1
INH: cau.2
DEB: tau.6
DAX: sau.6
LUN: piau.6
WEN: tau.6
YAN: tau.6
LCT: tau.2
FEN: tau.6
QIU: tau.6
QIN: tau.6
LIA: tau.6
LIU: tau.6
DON: tau.6
DOU: tau.6
PNG: tau.6
TIA: tau.6
LAO: khi:.5 thaw.3
MLN: tâu.6
YYG: tau.3
MGN: tau.6
LCN: tau.4
YHG: tau.6
JPN: tau.6
THT: tau.1
THB: tau.3
DEN: ta:u.5
NGE: ta:u.5
WRT: khi:.C thaw.C
BKK: khi.3 thau.3
KOR: khi.4 thau.4
SKL: khi.5 tha:u.5
CHM: khi.5 tau.5
SIP: tau.6
KHU: khi.6 tau.4
JHG: tau.6
WDG: tâu.6
JIN: tau.6
TYA: xi.4 tau.4
HSI: tau.4
DEH: tau.6 fai.2
MSH: tau.6
ATO: tau.2
WORD: bark
SAE: pla:k.33 maj.33
CBT: pjɨǝk.1
INH: pɔ.3 mai.4
LUN: naŋ.1 maiʔ.4
LCT: na:ŋ.2 mai.5
FEN: naŋ.1 fai.4
LAO: plɨak.5 mai.4
THT: naŋ.1
THB: naŋ.1
DEN: naŋ.1
NGE: naŋ.1
WRT: plɨak
BKK: plɨak.2
KOR: pɨak.3
SKL: pɨak.4
CHM: pɨak.3
SIP: naŋ.1 mai.4
KHU: pǝ:k.2 mai.5
JIN: naŋ.1 mai.4
TYA: pǝ:k.2 mai.5
HSI: pǝ:k.2 mai.5
DEH: pǝk.9 mai.4
WORD: belly
SAE: phuŋ.55
CBT: mok.5
INH: tɔ:ŋ.4
DEB: to:ŋ.4
DAX: tho:ŋ.3
LUN: muk.7
WEN: duŋ.4
YAN: tɔ:ŋ.4
LCT: tuŋ.5
FEN: tuŋ.4
QIU: toŋ.4
QIN: tuŋ.4
LIA: tuŋ.4
LIU: tuŋ.4
DON: tuŋ.4
DOU: tuŋ.4
PNG: tuŋ.4
TIA: tuŋ.4
LAO: thɔ:ŋ.4
MLN: tɔŋ.4
YYG: tɔŋ.4
MGN: tɔŋ.4
LCN: toŋ.4
YHG: tɔŋ.4
JPN: tɔŋ.4
THT: pum.1
THB: pun.1
DEN: pum.5
NGE: pu:n.1
WRT: buŋ.A
BKK: phuŋ.1
KOR: thɔ:ŋ.4
SKL: phuŋ.3
CHM: khi.5 pum.1
SIP: pum.1
KHU: na.6 tɔŋ.5
JHG: tɔŋ.4
WDG: tɔŋ.4
JIN: naŋ.1 tuaŋ.5
TYA: khi.4 pum.3
HSI: pum.3
DEH: lǝ.4 ha:u.2 pum
MSH: tɔŋ.4
ATO: pum.2
WORD: belly
MGN: pum.1
WRT: dɔ:ŋ.C
BKK: thɔ:ŋ.4
KHU: pum.3
WORD: big
SAE: bɨk.55
CBT: ka:i.5
INH: ka:i.5
DEB: lu:ŋ.1
DAX: lu:ŋ.1
LUN: lu:ŋ.1
WEN: du.4
YAN: tɨ.4
LCT: la:u.5
FEN: la:u.4
QIU: la:u.4
QIN: mü:k.7, mu:k.7
LIA: puk.7
LIU: bɨk.7
DON: la:u.4
DOU: bɨk.7
PNG: huŋ.1
TIA: huŋ.1
LAO: ńai.3
MLN: jâ.5
YYG: luŋ.1
MGN: loŋ.1
LCN: loŋ.1
YHG: ke.5
JPN: loŋ.1
THT: lo:ŋ.1
THB: tǝp.4
DEN: tǝp.5
NGE: tǝp.1
WRT: hńaɨ.B
BKK: jai.2
KOR: jai.3
SKL: tǝ:p.9
CHM: ńai.3
SIP: jai.5
KHU: lo:ŋ.4
JHG: jai.5
WDG: loŋ.1
JIN: xǝ.4
TYA: jaɨ.2
HSI: jaɨ.2
DEH: jaɨ.5
MSH: jaɨ.5
ATO: jaɨ.1, ńaɨ.1
WORD: big
QIU: bǝk.7
DOU: la:u.4
TIA: la:u.4
MLN: loŋ.1
LCN: zai.5
YHG: luŋ.1
JHG: loŋ.1
WDG: xɨ.4
MSH: loŋ.1
WORD: bird
SAE: nɔk.33
CBT: nok.4
INH: nɔ:k.4
DEB: nɔ:k.8
DAX: no:k.8
LUN: nuk.8
WEN: na.2
YAN: nɔk.8
LCT: δɔ:k.1
FEN: lɔk.2
QIU: ɵɔk.8
QIN: nuk.10
LIA: jok.8
LIU: hjok.8
DON: lok.8
DOU: rok.8
PNG: rok.8
TIA: lok.8
LAO: nok.7
MLN: nok.8
YYG: nuk.10
MGN: nok.8
LCN: nǝu.4
YHG: nou.4
JPN: nok.8
THT: no:k.4
THB: nok.4
DEN: no:k.4
NGE: no:k.4
WRT: nɔk
BKK: nok.4
KOR: nok.4
SKL: nɔk.4
CHM: nok.6
SIP: nok.8
KHU: nɔk.5
JHG: nok.8
WDG: noŋ.8
JIN: loŋ.4
TYA: nuk.3
HSI: nok.5
DEH: lok.8
MSH: lok.8
ATO: nuk.3
WORD: bite
SAE: ɣap.33
CBT: khop.5
INH: khɔ:p.3
DEB: khɔ:p.7
DAX: kho:p.7
LUN: kat.7
WEN: khɛ.3
YAN: khap.7
LCT: hap.5
FEN: hap.2
QIU: ɣa:p.8
QIN: hap.8
LIA: kat.7
LIU: hap.8
DON: hap.8
DOU: hap.8
PNG: hap.8
TIA: hap.8
LAO: kat.6
MLN: kât.7
YYG: kat.7
MGN: kat.7
LCN: ka.2
YHG: kiu.4
JPN: kat.8
THT: khop.5
THB: khom.6
DEN: kho:p.4
NGE: kho:p.4
WRT: kaʔd
BKK: kat.2
KOR: kat.5
SKL: khɔp.8
CHM: khop.7
SIP: xop.7
KHU: khɔp.1
JHG: xat.7
WDG: kat.7
JIN: kǝt.5
TYA: khop.1
HSI: khop.1
DEH: ka:p.8
MSH: kat.7
ATO: ka:p.3
WORD: black
SAE: ram.23
CBT: dʔam.3
INH: dam.1
DEB: dam.2
DAX: dam.1
LUN: ʔdam.1
WEN: dã.1
YAN: dam.1
LCT: fɔ:n.5
FEN: fo:n.4
QIU: mei.3
QIN: nam.1
LIA: lam.1
LIU: nam.1
DON: fo:n.4
DOU: nam.1
PNG: dam.1
TIA: dam.1
LAO: si.7 dam.2
MLN: lâm.6
YYG: lam.1'
MGN: dam.1'
LCN: lɛ.2
YHG: lam.1
JPN: lam.1
THT: dam.1
THB: lam.1
DEN: dam.5
NGE: lam.1
WRT: ʔdam.A
BKK: dam.1
KOR: dam.1
SKL: dam.2
CHM: dam.2
SIP: kam.5
KHU: lam.1
JHG: dam.1
WDG: lân.1
JIN: lɛan.6
TYA: lam.3
HSI: lam.3
DEH: lam.6
MSH: lam.6
ATO: nak.3
WORD: blood
SAE: luat.53
CBT: lɨǝt.1
INH: lɨǝt.4
DEB: lu:t.1
DAX: lɨ:t.10
LUN: lɨ:t.8
WEN: luɛ.6
YAN: lɨt.10
LCT: lɨǝt.4
FEN: lɨat.6
QIU: lut.8
QIN: lü:t.10
LIA: lä:t.8
LIU: lɨ:t.10
DON: lɨ:t.8
DOU: lɨ:t.10
PNG: lɨǝt.8
TIA: liat.10
LAO: lɨat.4
MLN: lǝt.10
YYG: lǝt.8
MGN: lɨt.10
LCN: lǝ.2
YHG: ljɨt.10
JPN: lǝt.8
THT: lǝ:t.4
THB: lɨǝt.4
DEN: lɨǝt.5
NGE: lɨǝt.5
WRT: lɨaʔd
BKK: lɨat.3
KOR: lɨat.4
SKL: lɨat.4
CHM: lɨat.4
SIP: lǝt.8
KHU: lǝ:t.4
JHG: lǝt.8
WDG: lǝt.8
JIN: liet.5
TYA: lǝ:t.4
HSI: lǝ:t.4
DEH: lǝt.8
MSH: lǝt.8
ATO: lǝt.3
WORD: bone
SAE: khok.53 rɔ:k.33
CBT: dʔu:k.1
INH: du:k.3
DEB: do:k.10
DAX: duk.10
LUN: ʔduk.7
WEN: da.5
YAN: duk.7
LCT: duk.5
FEN: ʔdo:k.6
QIU: duǝ.5
QIN: no:k.7
LIA: lo:k.9
LIU: do:k.9
DON: do:k.8
DOU: do:k.9
PNG: do:k.9
TIA: do:k.9
LAO: ka.7 du:k.4
MLN: luk.9
YYG: luk.9
MGN: dok.9
LCN: hu.1 lǝu.5
YHG: lou.5
JPN: lup.9
THT: dup.5
THB: luk.4
DEN: lu:k.5
NGE: lu:k.6
WRT: krɔʔ ʔdu:k
BKK: kra.2-du:k.2
KOR: ka.5 du:k.3
SKL: du:k.4
CHM: ka.7 du:k.3
SIP: duk.9
KHU: lu:k.2
JHG: duk.9
WDG: luk.9
JIN: ho.1 luk.4
TYA: lup.2
HSI: lu:p.2
DEH: luk.7
MSH: luk.7
ATO: nuk.1, duk.1
WORD: breast
SAE: cu.21
CBT: nom.3
INH: ni:n.3
DEB: nin.5
DAX: num.2
LUN: num.2
WEN: mâ.1
YAN: ʔu.3
LCT: nɛ:n.5
FEN: nu.5
QIU: pe.6
QIN: ni.3
LIA: ci.3
LIU: ci.4
DON: ʔne.5
DOU: çi.3
PNG: çi.3
TIA: çia.3, će.3
LAO: nom.5
MLN: tâu.3 ʔu.4
YYG: ʔu.3
MGN: ʔu.3
LCN: ʔo.2 ʔo.2
YHG: cu.3 ʔu.3
JPN: nu.3
THT: nu.6
THB: nu.6
DEN: ʔu.4
NGE: ʔu.4
WRT: hna:.C ʔɔk
BKK: na.3 ʔɔk.2
KOR: na.3 ʔok.5
SKL: na.5 ʔɔk.9
CHM: na.3 ʔok.7
SIP: tau.3 num.2
KHU: na.6 ʔɔk.1
JHG: tau.5 num.2
WDG: ʔu.3
JIN: mie.6
TYA: na.4 ʔok.1
HSI: tau.4 nom.1
DEH: lɛn.1
MSH: ʔu.1 tau.3
ATO: cu.3
WORD: breast
LIU: ne.5
MLN: tâu.3 ʔu.4
WRT: nɔm.A
BKK: nom.1
KOR: nom.2
SIP: tau.3 num.2
KHU: ʔui.3
JHG: tau.5 num.2
TYA: nom.1
HSI: tau.4 nom.1
MSH: ʔu.1 tau.3
WORD: burn tr.
SAE: phraw.212
CBT: cut.5
INH: dɛ:t.3
DEB: cɔ:ŋ.5
DAX: phe:ŋ.6
LUN: puŋ.1
WEN: phǝu.2
YAN: daŋ.1
LCT: daŋ.5 (fi.1)
FEN: šɔm.6
QIU: çǝt.7
QIN: ćuŋ.5
LIA: pjau.1
LIU: co.5
DON: çut.7
DOU: la:k.10
PNG: çɨt.7
TIA: çit.7
LAO: phaw.2 mai.4
THT: het.4 mai.6
THB: het.4 mai.5
DEN: cut.1
NGE: cu:t.5
WRT: phaw.A
BKK: phau.2
KOR: phau.1
SKL: phau.1
CHM: mai.5
SIP: mai.3
KHU: phau.3
JIN: pau.1
TYA: phau.3
HSI: cut.2 fai.1
DEH: mai.3
ATO: sɔt.1
WORD: claw(nail)
SAE: li:p.53
CBT: ki:p.1
INH: lɛ:p.4
DEB: lɔ:p.8
DAX: le:p.8
LUN: li:p.8 mɨ.2
WEN: lɛ.2
YAN: liap.8
LCT: δi:t.5
FEN: lit.2 fɨŋ.2
QIU: ɵip.8
QIN: lip.7
LIA: jip.8
LIU: hip.8
DON: lip.8
DOU: rip.8
PNG: rit.8
TIA: lit.8
LAO: lep.7 mɨǝ.5
MLN: nep.8
YYG: lim.4
MGN: lit.8
LCN: nâ.3
YHG: lɛt.8
JPN: lep.8
THT: lup.4
THB: lep.4
DEN: le:p.4
NGE: le:p.4
WRT: leʔb
BKK: lep.4
KOR: lep.4
SKL: lɛp.4
CHM: lep.6
SIP: lep.8
KHU: lɛp.5
JHG: lep.8
WDG: liŋ.4
JIN: lie.5
TYA: nep.5
HSI: nep.5
DEH: leu.4 mɨ.2
MSH: ka:p.9
ATO: lip.1
WORD: cloud
SAE: me:k.53
CBT: pha.5 va.4
INH: pha.5
DEB: wǝn.2 pha.3
DAX: pha.3
LUN: pha.3 faʔ.4
WEN: muä.5 (?)
YAN: phat.7 fa.4
LCT: vɨǝ.5
FEN: vɨa.3
QIU: ɣu.3
QIN: phü.3
LIA: hu.3
LIU: hu.3
DON: wu.3
DOU: hu.3
PNG: fɨ.3
TIA: fia.3
LAO: mek.4
MLN: mɔk.9 mǝi.1
YYG: fa.3
MGN: fa.3
LCN: fâ.3
YHG: fa.3
JPN: fa.3
THT: tɔn.5 xa.3
THB: fa.5
DEN: pa.5
NGE: fa.5
WRT: me:gh
BKK: me:k.3
KOR: me:k.4
SKL: me:k.4
CHM: me:k.4
SIP: fa.3
KHU: me:k.4
JHG: fa.3
WDG: fa.3
JIN: fa.3
TYA: pha.5 sau.4
HSI: mɔ:k.2 fa.5
DEH: mɔk.9
MSH: mɔk.9
ATO: pha.3
WORD: cold
SAE: se:ŋ.212
CBT: je:n.3
INH: da:ŋ.5
DEB: kat.7
DAX: kat.7
LUN: kat.7
WEN: kɛ.4
YAN: ćhit.7
LCT: cat.5
FEN: šeŋ.4
QIU: ćiat.7
QIN: ćip.7
LIA: kjät.7
LIU: kwat.7
DON: kjot.7
DOU: kjat.7
PNG: kjot.7
TIA: ćot.7
LAO: na:w.1
MLN: kât.10
YYG: kat.7
MGN: kat.7
LCN: ka.3
YHG: kat.7
JPN: xɨm.2
THT: na:u.1
THB: zen.1
DEN: na:u.5
NGE: zen.1
WRT: hna:w.A
BKK: na:u.5
KOR: na:u.1
SKL: jen.3
CHM: jen.2
SIP: na:u.1
KHU: kat.1
JHG: kat.7
WDG: kat.7
JIN: nau.1
TYA: kat.1
HSI: kat.1
DEH: kat.7
MSH: kat.7
ATO: kat.1
zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-deh,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-lun,zht-lct,zht-fen,zht-lao,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-mgn,zht-wrt,zht-bkk,zht-khu,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-qiu,zht-dou,zht-tia,zht-mln,zht-lcn,zht-yhg,zht-jhg,zht-wdg,zht-msh,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-liu,zht-mln,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-tya,zht-hsi,zht-msh,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,
Всего 141 запись 8 страниц

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Вперед: 1

Новый запрос
Выбор другой базы данных

Всего порождено страницВ том числе данным скриптом
72107134553
Инструкция
Сервер баз данных СтарЛингНаписан при помощиСценарии CGI
Copyright 1998-2003 С. СтаростинCopyright 1998-2003 Г. Бронников
Copyright 2005-2014 Ф. Крылов