Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
Total of 2614 records 131 page

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Forward: 1 20 50 100
\data\china\doc
Number: 1
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 臻開三入質影
ZIHUI: 0001 0707
Beijing: i 11
Jinan: i 11
Xi'an: i 11
Taiyuan: iǝʔ 41
Hankou: i 12
Chengdu: i 12
Yangzhou: iǝʔ 4
Suzhou: iôʔ 41
Wenzhou: iai 41
Changsha: i 4
Shuangfeng: i 12
Nanchang: it 41
Meixian: jit 41
Guangzhou: jat 41
Xiamen: it 41 (lit.); cit 41
Chaozhou: ik 41
Fuzhou: eiʔ 41
Shanghai: iîʔ 4
Zhongyuan yinyun: i 43
Number: 2
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 臻開三入質影
ZIHUI: 0044 0718
Beijing: i 2
Jinan: i 11
Xi'an: i 11
Taiyuan: iǝʔ 41
Hankou: i 12
Chengdu: i 12
Yangzhou: iǝʔ 4
Suzhou: iôʔ 41
Wenzhou: iai 41
Changsha: ie 4
Shuangfeng: iɛ 12
Nanchang: it 41
Meixian: jat 41
Guangzhou: jyt 41
Xiamen: it 41
Chaozhou: ik 41
Fuzhou: eiʔ 41
Shanghai: iîʔ 4
Zhongyuan yinyun: i 43
Number: 3
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 梗開四平青端
ZIHUI: 0002 2531
Beijing: tiŋ 11
Jinan: tiŋ 11
Xi'an: tiŋ 11
Taiyuan: tiŋ 1
Hankou: tin 11
Chengdu: tin 11
Yangzhou: tĩ 11
Suzhou: tin 11
Wenzhou: teŋ 11
Changsha: tin 11
Shuangfeng: tin 11
Nanchang: tin 11 (lit.); tiaŋ 11
Meixian: tɛn 11
Guangzhou: tîŋ 11
Xiamen: tîŋ 11
Chaozhou: teŋ 11
Fuzhou: tiŋ 11
Shanghai: tiŋ 1
Zhongyuan yinyun: tiǝŋ 1
Number: 4
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 臻開三入質清
ZIHUI: 0003 0668
Beijing: ćhi 11
Jinan: ćhi 11
Xi'an: ćhi 11
Taiyuan: ćhiǝʔ 41
Hankou: ćhi 12
Chengdu: ćhi 12
Yangzhou: ćhiǝʔ 4
Suzhou: chiôʔ 41
Wenzhou: chai 41
Changsha: chi 4
Shuangfeng: ćhi 12
Nanchang: ćhit 41
Meixian: chit 41
Guangzhou: čhat 41
Xiamen: chit 41 (lit.)
Chaozhou: chik 41
Fuzhou: cheiʔ 41
Shanghai: chîʔ 4
Zhongyuan yinyun: chi 42
Number: 5
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 蟹開一上海泥
ZIHUI: 0035 1059
Beijing: nai 2
Jinan: nɛ 3
Xi'an: nɛ 2
Taiyuan: nai 2
Hankou: nai 2
Chengdu: nai 2
Yangzhou: nɛ 2
Suzhou: ne_ 11
Wenzhou: na 22; na 11
Changsha: nai 2
Shuangfeng: na 2
Nanchang: lai 2
Meixian: nai 11
Guangzhou: nai 22
Xiamen: naĩ 2
Chaozhou: nai 22
Fuzhou: nai 2
Shanghai: ne_ 32
Zhongyuan yinyun: nai 2
Number: 6
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 流開三上有見
ZIHUI: 0046 1592
Beijing: ćiou 2
Jinan: ćiou 2
Xi'an: ćiou 2
Taiyuan: ćiou 2
Hankou: ćiou 2
Chengdu: ćiǝu 2
Yangzhou: ćiôɨ 2
Suzhou: ćiöy 2
Wenzhou: ćiau 21
Changsha: tôu 2
Shuangfeng: ćiû 2
Nanchang: ćiu 2
Meixian: kiu 2
Guangzhou: kau 21
Xiamen: kiu 2 (lit.); kau 2
Chaozhou: kau 21
Fuzhou: kieu 2 (lit.); kau 2
Shanghai: ćiɨ 3
Zhongyuan yinyun: kiou 2
Number: 7
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 效開四上篠來
ZIHUI: 0055 1436
Beijing: liau 2
Jinan: liɔ 2
Xi'an: liau 2
Taiyuan: liau 2
Hankou: niau 2
Chengdu: niau 2
Yangzhou: liɔ 2
Suzhou: liä 32
Wenzhou: liɛ 22
Changsha: niau 2
Shuangfeng: niǝ 2
Nanchang: liɛu 2
Meixian: liau 2
Guangzhou: liu 22
Xiamen: liau 2
Chaozhou: liǝu 21
Fuzhou: lau 2
Shanghai: liɔ 32
Zhongyuan yinyun: liau 2
Number: 8
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 止開三去至日
ZIHUI: 0059 0527
Beijing: ǝ̂ 3
Jinan: ǝ̂ 3
Xi'an: ǝ̂ 3
Taiyuan: ǝ̂ 3
Hankou: ɨ 3
Chengdu: ǝ̂ 3
Yangzhou: â 3
Suzhou: l 32
Wenzhou: ŋ 32
Changsha: ô 32
Shuangfeng: ie 32
Nanchang: з̂ 32
Meixian: ńi 3
Guangzhou: ji 32
Xiamen: ʒi 32
Chaozhou: zi 32
Fuzhou: nei 32
Shanghai: liã 32
Zhongyuan yinyun: ži_ 3
Number: 9
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 臻開三平真日
ZIHUI: 0086 2082
Beijing: ẓǝn 12
Jinan: ẓẽ 12
Xi'an: ẓẽ 12
Taiyuan: zǝŋ 1
Hankou: nǝn 12
Chengdu: zǝn 12
Yangzhou: lǝn 12
Suzhou: zǝn 12 (lit.); ńin 12
Wenzhou: zaŋ 12
Changsha: ẓǝn 12
Shuangfeng: in 12
Nanchang: lan 31
Meixian: ńin 12
Guangzhou: jan 12
Xiamen: ʒin 12 (lit.); laŋ 12
Chaozhou: naŋ 12
Fuzhou: iŋ 12 (lit.); löyŋ 12
Shanghai: zǝŋ 32 (lit.); ńiŋ 32
Zhongyuan yinyun: žiǝn 12
Number: 10
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 深合三入緝日
ZIHUI: 0354 0904
Beijing: ẓu 3
Jinan: lu 3
Xi'an: vu 11
Taiyuan: zuǝʔ 41
Hankou: y 12
Chengdu: zu 12
Yangzhou: lǝʔ 4
Suzhou: zôʔ 41
Wenzhou: zai 42
Changsha: y 4
Shuangfeng: y 31
Nanchang: lat 41
Meixian: ńip 42
Guangzhou: jap 42
Xiamen: ʒip 42
Chaozhou: zip 42
Fuzhou: iʔ 42
Shanghai: zôʔ 42
Zhongyuan yinyun: žiu 43
Number: 11
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 山開二入黠幫
ZIHUI: 0360 0012
Beijing: pa 11
Jinan: pa 11
Xi'an: pa 11
Taiyuan: paʔ 41
Hankou: pa 12
Chengdu: pa 12
Yangzhou: paʔ 4
Suzhou: poʔ 41
Wenzhou: po 41
Changsha: pa 4
Shuangfeng: pa 12
Nanchang: pat 41
Meixian: pat 41
Guangzhou: pāt 43
Xiamen: pat 41 (lit.); pueʔ 41
Chaozhou: poiʔ 41
Fuzhou: paiʔ 41
Shanghai: paʔ 4
Zhongyuan yinyun: pa 42
Number: 12
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 效開一平豪端
ZIHUI: 0430 1302
Beijing: tau 11
Jinan: tɔ 11
Xi'an: tau 11
Taiyuan: tau 1
Hankou: tau 11
Chengdu: tau 11
Yangzhou: tɔ 11
Suzhou: tä 11
Wenzhou: tз 11
Changsha: tau 11
Shuangfeng: tǝ 11
Nanchang: tau 11
Meixian: tau 11
Guangzhou: tou 11
Xiamen: to 11
Chaozhou: to 11
Fuzhou: tɔ 11
Shanghai: tɔ 1
Zhongyuan yinyun: tau 1
Number: 13
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 效開四平蕭端
ZIHUI: 0431 1421
Beijing: tiau 11
Jinan: tiɔ 11
Xi'an: tiau 11
Taiyuan: dtiau 1
Hankou: tiau 11
Chengdu: tiau 11
Yangzhou: tiɔ 11
Suzhou: tiä 11
Wenzhou: tiɛ 11
Changsha: tiau 11
Shuangfeng: tiǝ 11
Nanchang: tiɛu 11
Meixian: tiau 11
Guangzhou: tiu 11
Xiamen: tiau 11
Chaozhou: tiǝu 11
Fuzhou: tieu 11
Shanghai: tiɔ 1
Zhongyuan yinyun: tiau 1
Number: 14
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 曾開三入職來
ZIHUI: 0500 0621
Beijing: li 3
Jinan: li 3
Xi'an: li 11
Taiyuan: liǝʔ 41
Hankou: ni 12
Chengdu: ni 12
Yangzhou: liǝʔ 4
Suzhou: liôʔ 42
Wenzhou: lei 42
Changsha: ni 4
Shuangfeng: ni 31
Nanchang: lit 41
Meixian: lit 42
Guangzhou: lîk 42
Xiamen: lîk 42 (lit.); lat 42
Chaozhou: lak 42
Fuzhou: liʔ 42
Shanghai: lîʔ 42
Zhongyuan yinyun: li 43
Number: 15
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 深開三入緝襌
ZIHUI: 0577 0493
Beijing: ṣî_ 12
Jinan: ṣî_ 12
Xi'an: ṣî_ 12
Taiyuan: sǝʔ 42
Hankou: si_ 12
Chengdu: si_ 12
Yangzhou: sǝʔ 4
Suzhou: zôʔ 42
Wenzhou: zai 42
Changsha: ṣî_ 4
Shuangfeng: ṣî_ 31
Nanchang: sǝt 41
Meixian: sǝp 42
Guangzhou: šap 42
Xiamen: sip 42 (lit.); cap 42
Chaozhou: cap 42
Fuzhou: seiʔ 42
Shanghai: zaʔ 42
Zhongyuan yinyun: ši 41
Number: 16
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 流開三去宥云
ZIHUI: 0642 1619
Jinan: iou 3
Xi'an: iou 3
Taiyuan: iou 3
Hankou: iou 3
Chengdu: iǝu 3
Yangzhou: iôɨ 3
Suzhou: iöy 32
Wenzhou: ɦiau 32
Changsha: iôu 31 (lit.); iôu 32
Shuangfeng: iû 32
Nanchang: iu 32
Meixian: jiu 3
Guangzhou: jau 32
Xiamen: iu 32
Chaozhou: iu 22
Fuzhou: ieu 32
Shanghai: iɨ 32
Zhongyuan yinyun: iou 3
Number: 17
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 咸開一平談心
ZIHUI: 0005 1704
Beijing: san 11
Jinan: sã 11
Xi'an: sã 11
Taiyuan: sä̃ 1
Hankou: san 11
Chengdu: san 11
Yangzhou: sɛ̃ 11
Suzhou: se_ 11
Wenzhou: sa 11
Changsha: san 11
Shuangfeng: sã 11
Nanchang: san 11
Meixian: sam 11
Guangzhou: šām 11
Xiamen: sam 11 (lit.); sã 11
Chaozhou: sã XH
Fuzhou: saŋ 11
Shanghai: se_ 1
Zhongyuan yinyun: sam 3
Number: 18
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : A: 假開二上馬匣; B: 假開二去禡匣
ZIHUI: A: 0007 0103; B: 0007 0104
Beijing: A: śia 3; B: śia 3
Jinan: A: śia 3; B: śia 3
Xi'an: A: śia 3; B: śia 3
Taiyuan: A: śia 3; B: śia 3
Hankou: A: śia 3 (lit.); xa 3; B: śia 3
Chengdu: A: śia 3; B: śia 3
Yangzhou: A: xâ 3; śiâ 3 (lit.); B: śiâ 3 (lit.); xâ 3
Suzhou: A: ia_ 32 (lit.); ɦo 32; B: śia_ 31 (lit.); ɦo 32
Wenzhou: A: ɦo 22; B: ɦo 22
Changsha: A: ia 32 (lit.); xa 32; B: śia 32 (lit.); xa 32
Shuangfeng: A: ɣio 32 (lit.); ɣo 32; B: ɣio 32 (lit.); ɣo 32
Nanchang: A: ha 32; B: ha 32
Meixian: A: ha 3; B: ha 3
Guangzhou: A: ha 22; B: ha 32
Xiamen: A: ha 32 (lit.); he 32; e 32; B: ha 32 (lit.); he 32; e 32
Chaozhou: A: e 22; B: hia 22
Fuzhou: A: a 32; B: xa 32
Shanghai: A: ɦo 32; B: ɦo 32
Zhongyuan yinyun: A: xa 3; B: xa 2
Number: 19
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 宕開三上養澄
ZIHUI: 0004 2275
Beijing: c̣aŋ 3
Jinan: c̣aŋ 3
Xi'an: c̣aŋ 3
Taiyuan: ca_̃ 3
Hankou: caŋ 3
Chengdu: caŋ 3
Yangzhou: câŋ 3
Suzhou: zaŋ 32
Wenzhou: ʒ́i 22
Changsha: c̣an 31 (lit.); c̣an 32
Shuangfeng: daŋ 32
Nanchang: chɔŋ 32
Meixian: chɔŋ 3
Guangzhou: čö_ŋ 32
Xiamen: tiɔŋ 32 (lit.); tiũ 32; tŋ 32
Chaozhou: ciaŋ 22
Fuzhou: tuɔŋ 32
Shanghai: zã 32
Zhongyuan yinyun: čiaŋ 3
Number: 20
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : A: 宕開三上養襌; B: 宕開三去漾襌
ZIHUI: A: 0006 2294; B: 0006 2296
Beijing: A: ṣaŋ 3; B: ṣaŋ 3
Jinan: A: ṣaŋ 3; B: ṣaŋ 3
Xi'an: A: ṣaŋ 3; B: ṣaŋ 3
Taiyuan: A: sa_̃ 3; B: sa_̃ 3
Hankou: A: saŋ 3; B: saŋ 3
Chengdu: A: saŋ 3; B: saŋ 3
Yangzhou: A: sâŋ 3; B: sâŋ 3
Suzhou: A: zaŋ 32 (lit.); za_ŋ 32; B: zaŋ 32 (lit.); za_ŋ 32
Wenzhou: A: ɦi 32; B: ɦi 32
Changsha: A: ṣan 31 (lit.); ṣan 32; B: ṣan 31 (lit.); ṣan 32
Shuangfeng: A: ɣiaŋ 32; B:
Nanchang: A: sɔŋ 32; B: sɔŋ 32
Meixian: A: sɔŋ 3; B: sɔŋ 3
Guangzhou: A: šö_ŋ 22; B: šö_ŋ 32
Xiamen: A: siɔŋ 32 (lit.); siaŋ 32; B: siɔŋ 32 (lit.); siũ 32
Chaozhou: A: ciẽ 22; B: ciẽ 32
Fuzhou: A: suɔŋ 32; B: suɔŋ 32
Shanghai: A: za_̃ 32; B: za_̃ 32
Zhongyuan yinyun: A: šiaŋ 3; B: šiaŋ 3
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,
Total of 2614 records 131 page

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Forward: 1 20 50 100

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
227401341251
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov