Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Central Khoisan family: Khoekhoe group (2 lists, 1 proto-list) :

Search within this database
Total of 115 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\ckh\kkh
Number: 1
Word: all
Nama: hȍá {hoa}  1 
!Ora: ho̯á  1 
Proto-Khoekhoe: *hoa
Number: 2
Word: ashes
Nama: ca̋ó-b {tsaob}  1 
!Ora: tʰao-b  1 
Proto-Khoekhoe: *tʰao-
Number: 3
Word: bark
Nama: ǂʼàm̋-mi {ǂammi} #  1 
!Ora: sòró-b  2 
Proto-Khoekhoe: *soro-
Number: 4
Word: belly
Nama: ɳ!ȁá-b {!nāb}  1 
!Ora: ɳ!àː-b  1 
Proto-Khoekhoe: *ɳ!a-
Number: 5
Word: big
Nama: ka̋í {kai}  1 
!Ora: káí  1 
Proto-Khoekhoe: *kai
Number: 6
Word: bird
Nama: àni̋- {ani-}  1 
!Ora: xʼàní-s  1 
Proto-Khoekhoe: *xʼani-
Number: 7
Word: bite
Nama: nã̋ã́ ~ na̋á ~ nda̋á {nâ ~ nā ~ ndā}  1 
!Ora: bá  2 
Proto-Khoekhoe: *ba #
Number: 8
Word: black
Nama: ɳǂȕù {ǂnū}  1 
!Ora: ɳǂū  1 
Proto-Khoekhoe: *ɳǂu
Number: 9
Word: blood
Nama: ǀʼáò-b {ǀaob}  1 
!Ora: ǀʼau-b  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀʼao-
Number: 10
Word: bone
Nama: ǂxòő- {ǂkhō-}  1 
!Ora:
Proto-Khoekhoe: *ǂxo- #
Number: 11
Word: breast
Nama: ǀǀxáì-b {ǀǀkhaib}  1 
!Ora: tʰam-xʼari-b  2 
Proto-Khoekhoe:
Number: 12
Word: burn tr.
Nama: tȁò {dao}  1 
!Ora: dao #  1 
Proto-Khoekhoe: *dao
Number: 13
Word: claw(nail)
Nama: ɡǀǀórò-s {ǀǀgoros}  1 
!Ora: ǀǀōrō-b  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀǀoro-
Number: 14
Word: cloud
Nama: ɳǀànű-s {ǀnanus}  1 
!Ora: ǀʰum-ma  2 
Proto-Khoekhoe:
Number: 15
Word: cold
Nama: !xài̋ {!khai}  1 
!Ora: !xai  1 
Proto-Khoekhoe: *!xai
Number: 16
Word: come
Nama: hȁà {hā}  1 
!Ora: háː  1 
Proto-Khoekhoe: *ha
Number: 16
Word: come
Nama: ǀxìi̋ {ǀkhī}  2 
!Ora:
Proto-Khoekhoe:
Number: 17
Word: die
Nama: ǀǀʼőó {ǀǀō}  1 
!Ora: ǀǀʼoː  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀǀʼo
Number: 18
Word: dog
Nama: ȁrí- {ari-}  1 
!Ora: ʔari-s  1 
Proto-Khoekhoe: *ʔari-
Number: 19
Word: drink
Nama: áà {ā}  1 
!Ora: xʼāː ~ xʼà  1 
Proto-Khoekhoe: *xʼa
Number: 20
Word: dry
Nama: ɳǂã̏ã̀-sa̋ ~ ɳǂã̏ã̀-sȁ {ǂnâsa}  1 
!Ora: ǀʼō  2 
Proto-Khoekhoe: *ǀʼo
Number: 21
Word: ear
Nama: ɡǂàe̋-s {ǂgaes}  1 
!Ora: ɳǀǀãũ-b  2 
Proto-Khoekhoe: *ǂae-
Number: 22
Word: earth
Nama: !ʰȕú- {!hū}  1 
!Ora: !ʰuː-b  1 
Proto-Khoekhoe: *!ʰu-
Number: 23
Word: eat
Nama: ǂʼũ̀ũ̋ {ǂû}  1 
!Ora: ǂʼũ  1 
Proto-Khoekhoe: *ǂʼũ
Number: 24
Word: egg
Nama: !ʼùwű-s ~ !ʼùpű-s {!upus}  1 
!Ora: !ʼúːbú-b  1 
Proto-Khoekhoe: *!ʼubu-
Number: 25
Word: eye
Nama: mũ̏ṹ-s {mûs}  1 
!Ora: mũ-b  1 
Proto-Khoekhoe: *mũ-
Number: 26
Word: fat n.
Nama: ka̋ú- {kau}  1 
!Ora: kou-b  1 
Proto-Khoekhoe: *kau-
Number: 27
Word: feather
Nama: !ʼàm̋-mi {!ammi}  1 
!Ora: !ʼam-ma  1 
Proto-Khoekhoe: *!ʼam-
Number: 28
Word: fire
Nama: ǀʼàe̋-s {ǀaes}  1 
!Ora: ǀʼae-b  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀʼae-
Number: 29
Word: fish
Nama: ǀǀʼàù-b {ǀǀaub}  1 
!Ora: ǀǀʼau-b  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀǀʼau-
Number: 30
Word: fly v.
Nama: ǀǀxànà {ǀǀkhana}  1 
!Ora: doeː  2 
Proto-Khoekhoe:
Number: 31
Word: foot
Nama: ǂʼáì- {ǂai-}  1 
!Ora: ǂʼai-b  1 
Proto-Khoekhoe: *ǂʼai-
Number: 32
Word: full
Nama: ǀʼòà-sa̋ {ǀoasa}  1 
!Ora: ǀxʼóá  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀxʼoa-
Number: 33
Word: give
Nama: mȁà {mā}  1 
!Ora: mà ~ mã́  1 
Proto-Khoekhoe: *ma
Number: 34
Word: good
Nama: ɡ!ã́ĩ̀ {!gâi}  1 
!Ora: !ãĩ  1 
Proto-Khoekhoe: *!ãĩ
Number: 35
Word: green
Nama: !ʼa̋ḿ {!am}  1 
!Ora: !xʼam  1 
Proto-Khoekhoe: *!xʼam
Number: 36
Word: hair
Nama: ǀʼũ̀ũ̀-b {ǀûb}  1 
!Ora: ǀʼũ̄-b  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀʼũ-
Number: 37
Word: hand
Nama: !ʼőḿ-mi {!ommi}  1 
!Ora: !ùm-má  2 
Proto-Khoekhoe:
Number: 38
Word: head
Nama: tȁná- {dana-}  1 
!Ora: !ʼã-b  2 
Proto-Khoekhoe:
Number: 39
Word: hear
Nama: ɳǀǀã̏ṹ {ǀǀnâu}  1 
!Ora: ɳǀǀã̀ũ̀ ~ ɳǀǀã́ṹ ~ ɳǀǀàù  1 
Proto-Khoekhoe: *ɳǀǀãũ
Number: 40
Word: heart
Nama: ɡǂa̋ó- {ǂgao-}  1 
!Ora: ǂáó-b  1 
Proto-Khoekhoe: *ǂao-
Number: 41
Word: horn
Nama: ɳǀǀã̏ã̀-b {ǀǀnâb}  1 
!Ora:
Proto-Khoekhoe: *ɳǀǀã-
Number: 42
Word: I
Nama: tìi̋-tà ~ tìi̋-r  1 
!Ora: tí-ré / tí-tà  1 
Proto-Khoekhoe: *ti-
Number: 43
Word: kill
Nama: ɡ!àm̋ {!gam}  1 
!Ora: !ām  1 
Proto-Khoekhoe: *!am
Number: 44
Word: knee
Nama: ɡǀǀőá-s {ǀǀgoas}  1 
!Ora: ǀǀóá-b  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀǀoa-
Number: 45
Word: know
Nama: ǂʼa̋ń {ǂan}  1 
!Ora: ǂʼán  1 
Proto-Khoekhoe: *ǂʼan
Number: 46
Word: leaf
Nama: ɡǂàe̋- {ǂgae-}  1 
!Ora: ɳǀǀãũ-b #  2 
Proto-Khoekhoe:
Number: 47
Word: lie
Nama: ɡǀǀőé {ǀǀgoe}  1 
!Ora: ǀǀóé  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀǀoe
Number: 48
Word: liver
Nama: ã́ĩ́- ~ ã̀ĩ́- {âi-}  1 
!Ora: xʼãĩ-b  1 
Proto-Khoekhoe: *xʼãĩ-
Number: 49
Word: long
Nama: kàì-xùű ~ kàà-xùű {ga(i)xu}  1 
!Ora: gá-xù  1 
Proto-Khoekhoe: *kai-xu
Number: 50
Word: louse
Nama: úrì- {uri-}  1 
!Ora: xʼūrī-b  1 
Proto-Khoekhoe: *xʼuri-
Number: 51
Word: man
Nama: áò-b {aob}  1 
!Ora: xʼao-kʰoe-b #  1 
Proto-Khoekhoe: *xʼao-
Number: 52
Word: many
Nama: ɡǂùi̋ {ǂgui}  1 
!Ora: ǀxóá-sá #  2 
Proto-Khoekhoe: *ǂui #
Number: 53
Word: meat
Nama: ɡǀǀȁń-i {ǀǀgani}  1 
!Ora: xʼoː-b  2 
Proto-Khoekhoe: *xʼo-
Number: 54
Word: moon
Nama: ǀǀxã́ã̀-b {ǀǀkhâb}  1 
!Ora: ǀǀxã-b ~ ǀǀxã-b-i  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀǀxã-
Number: 55
Word: mountain
Nama: ǀʼűí- {ǀui-}  1 
!Ora: !àrè-b  2 
Proto-Khoekhoe: *ǀʼui-
Number: 56
Word: mouth
Nama: a̋ḿ-s {ams}  1 
!Ora:
Proto-Khoekhoe: *xʼam-
Number: 57
Word: name
Nama: ǀʼòǹ-s {ǀons}  1 
!Ora: ǀxʼōn-ná ~ ǀʼon-ni ~ ǀʼon-na  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀxʼon-
Number: 58
Word: neck
Nama: !ʼa̋ó-s {!aos}  1 
!Ora: !ʼáó-b #  1 
Proto-Khoekhoe: *!xʼao-
Number: 59
Word: new
Nama: ǀʼáà-sȁ {ǀasa}  1 
!Ora: ǀʼàː-sà  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀʼa-sa #
Number: 60
Word: night
Nama: cùű-xúù-b {tsuxub}  1 
!Ora: tʰũ-xu-b  1 
Proto-Khoekhoe: *tʰu-xu-
Number: 61
Word: nose
Nama: ɡǂȕí-s {ǂguis}  1 
!Ora: ǂùì-b  1 
Proto-Khoekhoe: *ǂui-
Number: 62
Word: not
Nama: tàmà {tama}  1 
!Ora: tama  1 
Proto-Khoekhoe: *tama
Number: 62
Word: not
Nama: ti̋dȅ {tide}  2 
!Ora:
Proto-Khoekhoe:
Number: 63
Word: one
Nama: ɡǀűí {ǀgui}  1 
!Ora: ǀui  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀui
Number: 64
Word: person
Nama: kʰȍè- {khoe-}  1 
!Ora: kʰoe-  1 
Proto-Khoekhoe: *kʰoe-
Number: 65
Word: rain
Nama: ǀʼàpi̋-b {ǀapib}  1 
!Ora: túː-s  2 
Proto-Khoekhoe: *tu-
Number: 66
Word: red
Nama: ǀʼàwa̋ ~ ǀʼàpa̋ {ǀawa ~ ǀapa}  1 
!Ora: ǀxʼābā  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀxʼaba
Number: 67
Word: road
Nama: tȁò-b {daob}  1 
!Ora: dāō-b ~ dau-b  1 
Proto-Khoekhoe: *dao-
Number: 68
Word: root
Nama: ɳ!òma̋-b {!nomab}  1 
!Ora: ɳ!ōmã̄-b  1 
Proto-Khoekhoe: *ɳ!oma-
Number: 69
Word: round (2D)1
Nama: ɡǂùwù ~ ɡǂùbù {ǂgubu}  1 
!Ora: !ʼūm  2 
Proto-Khoekhoe:
Number: 69
Word: round (3D)2
Nama: ɡ!űwú ~ ɡ!űpú {!gupu}  2 
!Ora:
Proto-Khoekhoe:
Number: 70
Word: sand
Nama: ɡǀòwa̋- ~ ɡǀòpa̋- {ǀgowa- ~ ǀgopa-}  1 
!Ora: ǀǀxāːēː-b  2 
Proto-Khoekhoe: *ǀǀxae- #
Number: 71
Word: say
Nama: mĩ̋ĩ́ {mî}  1 
!Ora: mĩ́  1 
Proto-Khoekhoe: *mĩ
Number: 72
Word: see
Nama: mũ̏ũ̀ {mû}  1 
!Ora: mũ̄  1 
Proto-Khoekhoe: *mũ
Number: 73
Word: seed
Nama: !xóm̀-s {!khoms}  1 
!Ora: !xùm-ma  1 
Proto-Khoekhoe: *!xum-
Number: 74
Word: sit
Nama: ɳǂõ̀-ã̏ {ǂnôa}  1 
!Ora: ɳǂú  1 
Proto-Khoekhoe: *ɳǂu ~ *ɳǂũ
Number: 75
Word: skin
Nama: kʰòő-b {khōb}  1 
!Ora: kʰōː-b  1 
Proto-Khoekhoe: *kʰo-
Number: 76
Word: sleep
Nama: ǀǀʼóm̀ {ǀǀom}  1 
!Ora: ǀǀʼūm  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀǀʼum
Number: 77
Word: small
Nama: ǂxàri̋ {ǂkhari}  1 
!Ora: ǀāː  2 
Proto-Khoekhoe: *ǀa
Number: 78
Word: smoke
Nama: ǀʼáǹ-ni {ǀanni}  1 
!Ora: ǀxʼan-ni ~ ǀxʼān-na  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀxʼan-
Number: 79
Word: stand
Nama: mã́ã́ {mâ}  1 
!Ora: mã́  1 
Proto-Khoekhoe: *mã
Number: 80
Word: star
Nama: ɡǀàmi̋-rő-s {ǀgamiros}  1 
!Ora: ǀámó-ró-b ~ ǀámó-ró-s  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀami-ro-
Number: 81
Word: stone
Nama: ǀʼűí- {ǀui-}  1 
!Ora: ǀʼui-b  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀʼui-
Number: 82
Word: sun
Nama: sórè-s {sores}  1 
!Ora: sōrē-b ~ sore-b-i  1 
Proto-Khoekhoe: *sore-
Number: 83
Word: swim
Nama: cã̏ã̀ {tsâ}  1 
!Ora: tʰã̄ ~ tʰaː  1 
Proto-Khoekhoe: *tʰã
Number: 84
Word: tail
Nama: ǂʼa̋ré-b {ǂareb}  1 
!Ora: sáó-b  2 
Proto-Khoekhoe: *sao-
Number: 85
Word: that
Nama: ɳǀǀàa̋ {ǀǀnā}  1 
!Ora: ɳǀǀa-  1 
Proto-Khoekhoe: ɳǀǀa-
Number: 86
Word: this
Nama: nȅè {nē}  1 
!Ora: he-  2 
Proto-Khoekhoe: *ne #
Number: 87
Word: thou
Nama: sàa̋-c {sats} / sàa̋-s {sas}  1 
!Ora: sa-c / sa-s  1 
Proto-Khoekhoe: *sa=c / *sa=s
Number: 88
Word: tongue
Nama: nàm̋-mi {nammi}  1 
!Ora: tām-mà  1 
Proto-Khoekhoe: *lam- #
Number: 89
Word: tooth
Nama: ɡǀǀũ̋ṹ-b {ǀǀgûb}  1 
!Ora: ǀǀṹː-b  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀǀũ-
Number: 90
Word: tree
Nama: hȁí-i {haii}  1 
!Ora: hai-s-a  1 
Proto-Khoekhoe: *hai-
Number: 91
Word: two
Nama: ɡǀám̀ {ǀgam}  1 
!Ora: ǀam  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀam
Number: 92
Word: walk (go)
Nama: ɡ!ṹũ̀ {!gû}  1 
!Ora: !ũ  1 
Proto-Khoekhoe: *!ũ
Number: 93
Word: warm (hot)
Nama: ɡǀa̋ḿ-sa̋ {ǀgamsa}  1 
!Ora: ǂxʼum-mi  2 
Proto-Khoekhoe:
Number: 94
Word: water
Nama: ɡǀǀàm̋-mi {ǀǀgammi}  1 
!Ora: ǀǀam-mi ~ ǀǀam-ma  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀǀam-
Number: 95
Word: we1
Nama: =m̏ {=m}  1 
!Ora: =m  1 
Proto-Khoekhoe: *=m
Number: 95
Word: we2
Nama: =è {=e}  2 
!Ora: =eː  2 
Proto-Khoekhoe: *=e
Number: 96
Word: what
Nama: ta̋ré ~ ta̋é {ta(r)e}  1 
!Ora: táēː-b  1 
Proto-Khoekhoe: *da-
Number: 97
Word: white
Nama: !ʼùri̋ {!uri}  1 
!Ora: xātíː  2 
Proto-Khoekhoe: *!ʼuri #
Number: 98
Word: who
Nama: tàri̋ ~ tài̋ {ta(r)i}  1 
!Ora: da-b-i  1 
Proto-Khoekhoe: *da-
Number: 99
Word: woman
Nama: tàra̋-s {taras}  1 
!Ora: tara-s  1 
Proto-Khoekhoe: *tara-
Number: 100
Word: yellow
Nama: !ʰȕnì {!huni}  1 
!Ora: ǀʰāī  2 
Proto-Khoekhoe:
Number: 101
Word: far
Nama: ɳ!ȕù ~ ɳ!ȕű {!nū}  1 
!Ora: ɳ!uː  1 
Proto-Khoekhoe: *ɳ!u
Number: 102
Word: heavy
Nama: ɡ!őḿ {!gom}  1 
!Ora: !úm  1 
Proto-Khoekhoe: *!um
Number: 103
Word: near
Nama: ɡǀúù {ǀgū}  1 
!Ora: ǀu-  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀu
Number: 104
Word: salt
Nama: ǂʼòò- {ǂō-}  1 
!Ora: ǂxʼoː-b  1 
Proto-Khoekhoe: *ǂxʼo-
Number: 105
Word: short
Nama: ɳ!ȕwú ~ ɳ!ȕbú {!nubu}  1 
!Ora: ɳ!ùbù  1 
Proto-Khoekhoe: *ɳ!ubu
Number: 106
Word: snake
Nama: ǀʼàő-b {ǀaob}  1 
!Ora: ǀxʼāō-b  1 
Proto-Khoekhoe: *ǀxʼao-
Number: 107
Word: thin (1D)1
Nama: ɡǀǀàá {ǀǀgā}  1 
!Ora:
Proto-Khoekhoe:
Number: 107
Word: thin (2D)2
Nama: ǀʼùì {ǀui}  2 
!Ora: ǀʼuːì  2 
Proto-Khoekhoe: *ǀʼui
Number: 108
Word: wind
Nama: ǂʼóà-b {ǂoab}  1 
!Ora: ǂʼōāː-b ~ ǂʼoa-b-i  1 
Proto-Khoekhoe: *ǂʼoa-
Number: 109
Word: worm
Nama: ǂʼùnì-b {ǂunib}  1 
!Ora: ǂxʼònì-b  1 
Proto-Khoekhoe: *ǂxʼoni-
Number: 110
Word: year
Nama: kùri̋-b {kurib}  1 
!Ora: kuri-b ~ gūrīː-b  1 
Proto-Khoekhoe: *kuri-
kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,kkh-word,kkh-nam,kkh-kor,kkh-kkh,
Total of 115 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
1039261497
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov