Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Hmong-Mien family: Hmong group (20 lists) :

Search within this database
Total of 114 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\hmo\hmo
Number: 1
Word: all
Western Xiangxi: sa5 1 
Eastern Xiangxi: xa31 3 
Qiandong: 4 1 
Chuanqiandian: tǝu1 2 
Diandongbei: tu5 2 
Hmong Daw: hu3 3 
Hmong Njua: 6 4 
Bunu: tu5 2 
Baonao: kou5 5 
Numao: tey4 6 
Longhua Jiongnai: tu44 2 
Liuxiang Jiongnai: tu44 2 
Xiaozhai Younuo: tou33 2 
Huangluo Younuo: tu33 2 
Northern Pa-Hng: 33 2 
Southern Pa-Hng: tɦɔ33 2 
Hm-Nai: ki̯ei55 7 
Lianhua She: si̯i6 8 
Luofu She: i1 9 
Pa Na:
Number: 2
Word: ashes
Western Xiangxi: ʆi3 1 
Eastern Xiangxi: pʰi55 2 
Qiandong: ʆʰu3 1 
Chuanqiandian: c̢ʰǝu3 1 
Diandongbei: c̢ʰao3 1 
Hmong Daw: čʰɔw3 1 
Hmong Njua: čʰau2 1 
Bunu: ka3=sʰa3 1 
Baonao: sʰi̯a3 1 
Numao: ʆu3 1 
Longhua Jiongnai: tau31=θe53 1 
Liuxiang Jiongnai: ču35=θey35 1 
Xiaozhai Younuo: cʰɔ22 1 
Huangluo Younuo: cʰɔ22 1 
Northern Pa-Hng: qa22=si22 1 
Southern Pa-Hng: qa31=ʆe31 1 
Hm-Nai: ʆi13 1 
Lianhua She: si3 1 
Luofu She: si3 1 
Pa Na: pʰi̯o44 # 2 
Number: 3
Word: bark
Western Xiangxi: qo1=ki̯ɔ5-ntu5 1 
Eastern Xiangxi:
Qiandong: qa1=liu5-tǝu5 2 
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw: tǝw3-ntõ4 3 
Hmong Njua: taʉ2-ndoŋ3 3 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai: ntɔuŋ35=ki̯eu35 1 
Liuxiang Jiongnai: ntaŋ22=ki̯eu22 1 
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng: qa22=li̯u55-ti̯a35 2 
Southern Pa-Hng: qa31=li̯ʉ55-pi̯a35 2 
Hm-Nai: qʰau35-ca35 4 
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na:
Number: 4
Word: belly
Western Xiangxi: qo1=ɕʰi1 1 
Eastern Xiangxi: qu53=pi53 2 
Qiandong: ɕʰu1 1 
Chuanqiandian: plaŋ1 3 
Diandongbei: a3=ɕʰao1 1 
Hmong Daw: pla1 3 
Hmong Njua: plaŋ1 3 
Bunu: ka3=ƛǝŋ1 3 
Baonao: ɲ̥au3 4 
Numao: ɲ̥uŋ3 4 
Longhua Jiongnai: tʰe44 5 
Liuxiang Jiongnai: tʰey44 5 
Xiaozhai Younuo: ta31-tu33 6 
Huangluo Younuo: ta31-tu33 6 
Northern Pa-Hng: a33=ŋ̥ŋ22 4 
Southern Pa-Hng: a44=ŋ̥ŋ31 4 
Hm-Nai: naŋ35=n̥n13 4 
Lianhua She: ŋi̯ɔ3-ka3 4 
Luofu She: ŋi̯ɔ3-ka3 4 
Pa Na: cʰi̯o1 1 
Number: 5
Word: big
Western Xiangxi: li̯o2 1 
Eastern Xiangxi: ʎ̥ʰɔ53 1 
Qiandong: l̥ʰiǝ1 1 
Chuanqiandian: lo2 1 
Diandongbei: l̥o1 ~ a3=laɯ4 1 
Hmong Daw: 2 1 
Hmong Njua: lu5 1 
Bunu: laŋ8 2 
Baonao: lʰi̯uɔ1 1 
Numao: lo8 2 
Longhua Jiongnai: l̥i̯eu44 1 
Liuxiang Jiongnai: l̥i̯eu44 1 
Xiaozhai Younuo: liu33 1 
Huangluo Younuo: liu33 1 
Northern Pa-Hng: l̥i̯o35 1 
Southern Pa-Hng: l̥i̯o35 1 
Hm-Nai: l̥i̯o35 1 
Lianhua She: vɔŋ2 2 
Luofu She: vɔŋ2 2 
Pa Na: liw1 1 
Number: 6
Word: bird
Western Xiangxi: ta1=nu6 1 
Eastern Xiangxi: 11 1 
Qiandong: nǝu6 1 
Chuanqiandian: noŋ6 1 
Diandongbei: nao6 1 
Hmong Daw: nõ6 1 
Hmong Njua: noŋ6 1 
Bunu: naŋ6 1 
Baonao: nuɔ6 1 
Numao: nou6 1 
Longhua Jiongnai: nɔuŋ22 1 
Liuxiang Jiongnai: 21 1 
Xiaozhai Younuo: noŋ31 1 
Huangluo Younuo: noŋ22 1 
Northern Pa-Hng: taŋ35=moŋ44 1 
Southern Pa-Hng: tɔ̃35=mõ44 1 
Hm-Nai: taŋ35=nuŋ31 1 
Lianhua She: 4-taŋ1 1 
Luofu She: 4-taŋ1 1 
Pa Na: la6=nu6 1 
Number: 7
Word: bite
Western Xiangxi: to4 1 
Eastern Xiangxi: 35 1 
Qiandong: 8 1 
Chuanqiandian: to8 1 
Diandongbei: so5-so5 2 
Hmong Daw: 7 1 
Hmong Njua: tu7 1 
Bunu: 8 1 
Baonao: tuɔ8 1 
Numao: tɑu8 1 
Longhua Jiongnai: tu32 1 
Liuxiang Jiongnai: tu32 1 
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng: ta31 1 
Southern Pa-Hng: tɦa31 1 
Hm-Nai: tʰa31 1 
Lianhua She: tʰɤ6 1 
Luofu She: tʰu6 1 
Pa Na: tau53 # 1 
Number: 8
Word: black
Western Xiangxi: qu̯e1 1 
Eastern Xiangxi: qwe53 1 
Qiandong: ɬɛ1 1 
Chuanqiandian: tlo1 1 
Diandongbei: ƛu1 1 
Hmong Daw: ʼdu1 1 
Hmong Njua: ƛu1 1 
Bunu: ƛuŋ1 1 
Baonao: ƛi̯ɔ1 1 
Numao: ƛi̯uŋ1 1 
Longhua Jiongnai: klaŋ44 1 
Liuxiang Jiongnai: klã44 1 
Xiaozhai Younuo: kuŋ33 1 
Huangluo Younuo: ku33 1 
Northern Pa-Hng: kwaŋ33 1 
Southern Pa-Hng: kɦwɔ̃33 1 
Hm-Nai: quŋ31 1 
Lianhua She: ki̯aŋ1 1 
Luofu She: ki̯aŋ1 1 
Pa Na: ƛõ1 1 
Number: 9
Word: blood
Western Xiangxi: ɲɕʰin3 1 
Eastern Xiangxi: cʰe55 1 
Qiandong: ʃʰaŋ3 1 
Chuanqiandian: nc̢ʰaŋ3 1 
Diandongbei: ɳc̢aɯ3 1 
Hmong Daw: nčʰa3 1 
Hmong Njua: ɲčʰaŋ2 1 
Bunu: ncʰǝŋ3 1 
Baonao: ncʰɒ3 1 
Numao: ncʰi̯ɑn3 1 
Longhua Jiongnai: θi53 1 
Liuxiang Jiongnai: θi35 1 
Xiaozhai Younuo: cʰun22 1 
Huangluo Younuo: cʰun22 1 
Northern Pa-Hng: ɲ̥ei22 1 
Southern Pa-Hng: ɲ̥ɕe31 1 
Hm-Nai: ɲ̥ɕʰei13 1 
Lianhua She: si̯i3 1 
Luofu She: si3 1 
Pa Na: biŋ3 2 
Number: 10
Word: bone
Western Xiangxi: qo1=soŋ3 1 
Eastern Xiangxi: qu31=sɤ55 1 
Qiandong: po3=sʰoŋ3 1 
Chuanqiandian: cʰaŋ5 1 
Diandongbei: a5=cʰaɯ5 1 
Hmong Daw: 1=cʰa4 1 
Hmong Njua: cʰaŋ3 1 
Bunu: ka1=θʰɔŋ3 1 
Baonao: 3=tθʰɒ3 1 
Numao: soŋ3 1 
Longhua Jiongnai: θaŋ53 1 
Liuxiang Jiongnai: θaŋ35 1 
Xiaozhai Younuo: tʰǝŋ22 1 
Huangluo Younuo: tʰaŋ22 1 
Northern Pa-Hng: qa22=soŋ22 1 
Southern Pa-Hng: qa31=sõ31 1 
Hm-Nai: naŋ35=suŋ13 1 
Lianhua She: suŋ3-kɔ3 1 
Luofu She: suŋ3-kɔ3 1 
Pa Na: ƛʰoŋ3-ƛʰoŋ3 1 
Number: 11
Word: breast
Western Xiangxi: qo1=moŋ2=lɛ̃2 1 
Eastern Xiangxi: ʆuŋ55-pʰu31 -1 
Qiandong: kaŋ1-kǝu7 2 
Chuanqiandian: hǝu3=ɳʈao1 3 
Diandongbei: fao3=hi5=ɳto1 3 
Hmong Daw: hɔw3=ši̯a1 4 
Hmong Njua: hau2=ša1 4 
Bunu: fa3=mpi̯au6 5 
Baonao: pey3=nƛɒ2 6 
Numao: ti̯e6 7 
Longhua Jiongnai: mplay33 5 
Liuxiang Jiongnai: mplɛ31 5 
Xiaozhai Younuo: 33=sǝn35=lau35 5 
Huangluo Younuo: 33=sǝn33=lau53 5 
Northern Pa-Hng: a33=ɕaŋ53 8 
Southern Pa-Hng: a44=ɕɔ̃53 8 
Hm-Nai: naŋ35=ɕuŋ53 8 
Lianhua She: hi̯uŋ3-pʰu5-kɔ -1 
Luofu She: hi̯uŋ3-piu4-kɔ3 -1 
Pa Na: dai22=bo22 # 9 
Number: 12
Word: burn tr.
Western Xiangxi: ɔ1 1 
Eastern Xiangxi: ɔ53 1 
Qiandong: tio3 2 
Chuanqiandian: fau3 2 
Diandongbei: ƛao3 2 
Hmong Daw: l̥ǝw3 2 
Hmong Njua: ɬaʉ2 2 
Bunu: ʈa3 2 
Baonao: ɕa3 2 
Numao: ti̯u3 2 
Longhua Jiongnai: v̥a53 3 
Liuxiang Jiongnai: hwa35 3 
Xiaozhai Younuo: tʰou22 2 
Huangluo Younuo: tʰou22 2 
Northern Pa-Hng: pʰo22 4 
Southern Pa-Hng: pʰo31 4 
Hm-Nai: ti̯aŋ35 5 
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na: kʰu̯a44 # 3 
Number: 13
Word: claw(nail)
Western Xiangxi: po5=ʈei5 1 
Eastern Xiangxi: kʰɔ53=tei55-bʋ55 1 
Qiandong: ken5 2 
Chuanqiandian: ʈǝu5-de4 1 
Diandongbei: ki5=ʈao5 1 
Hmong Daw: ʈɔw4-te5 1 
Hmong Njua: au3-te6 1 
Bunu: kwa5-pe4 3 
Baonao: ki̯wa5-pey4 3 
Numao: kuɑ5 3 
Longhua Jiongnai: ča31=čway35 4 
Liuxiang Jiongnai: ntey35=tθway22 4 
Xiaozhai Younuo: tʰou22=kʰɔ53 5 
Huangluo Younuo: hou22=kʰɔ53 5 
Northern Pa-Hng: qa44=vi55-pu22 6 
Southern Pa-Hng: qa31=vi55 6 
Hm-Nai: qʰau35=ŋkwi55 6 
Lianhua She: kʰwa4=ti̯e4=ki̯i6 7 
Luofu She: kʰwa4=ti̯e4=ki6 7 
Pa Na: ko35-da44 # 3 
Number: 14
Word: cloud
Western Xiangxi: ki̯a3=tu5 1 
Eastern Xiangxi: ʑü31-dɯ31 -1 
Qiandong: ten5=en5 2 
Chuanqiandian: hua1 3 
Diandongbei: haɯ3-po7 3 
Hmong Daw: hu̯ǝ1 3 
Hmong Njua: fu̯a1 3 
Bunu: ka3=hu3 3 
Baonao: tei3=ɔŋ1-ŋkɔ2 4 
Numao: ou1 4 
Longhua Jiongnai: ti̯ɔŋ35 5 
Liuxiang Jiongnai: ti̯aŋ22 5 
Xiaozhai Younuo: hau33 3 
Huangluo Younuo: hau33 3 
Northern Pa-Hng: qa33=toŋ55 5 
Southern Pa-Hng: qa31=tõ55 5 
Hm-Nai: ho35 3 
Lianhua She: 1 3 
Luofu She: fu1 3 
Pa Na:
Number: 15
Word: cold
Western Xiangxi: cɛ̃4 1 
Eastern Xiangxi: ʒɛ35 1 
Qiandong: sei4 1 
Chuanqiandian: ʒa6 2 
Diandongbei: ɕie4 1 
Hmong Daw: ci̯a5 1 
Hmong Njua: ca6 1 
Bunu: θǝŋ4 1 
Baonao: tθey4 1 
Numao: ncɑn6  2 
Longhua Jiongnai: naŋ35 3 
Liuxiang Jiongnai: naŋ22 3 
Xiaozhai Younuo: naŋ35 3 
Huangluo Younuo: naŋ53 3 
Northern Pa-Hng: ɲaŋ55 3 
Southern Pa-Hng: ɲɔ̃55 3 
Hm-Nai: ɲaŋ55 3 
Lianhua She: ki̯ɔŋ5 4 
Luofu She: ki̯ɔŋ5 4 
Pa Na: guŋ35 # 4 
Number: 16
Word: come
Western Xiangxi: lo4 1 
Eastern Xiangxi: 33 1 
Qiandong: ta2 2 
Chuanqiandian: tua2 2 
Diandongbei: ta2 2 
Hmong Daw: tu̯ǝ2 2 
Hmong Njua: tu̯a5 2 
Bunu: 4 1 
Baonao: tuɔ2 2 
Numao: lɑu4 1 
Longhua Jiongnai: lɔu31 1 
Liuxiang Jiongnai: lo53 1 
Xiaozhai Younuo: 13 2 
Huangluo Younuo: 13 2 
Northern Pa-Hng: tei33 2 
Southern Pa-Hng: tɦe33 2 
Hm-Nai: te33 2 
Lianhua She: 4 1 
Luofu She: nu4 1 
Pa Na: ta2 2 
Number: 16
Word: come
Western Xiangxi:
Eastern Xiangxi:
Qiandong:
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw:
Hmong Njua:
Bunu: 2 2 
Baonao:
Numao: tɑu2 2 
Longhua Jiongnai:
Liuxiang Jiongnai:
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng:
Southern Pa-Hng:
Hm-Nai:
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na:
Number: 17
Word: die
Western Xiangxi: ta6 1 
Eastern Xiangxi: da11 1 
Qiandong: ta6 1 
Chuanqiandian: dua6 1 
Diandongbei: nta6 1 
Hmong Daw: tu̯ǝ6 1 
Hmong Njua: tu̯a6 1 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai: ta22 1 
Liuxiang Jiongnai: ta21 1 
Xiaozhai Younuo: 22 1 
Huangluo Younuo: 22 1 
Northern Pa-Hng: tei44 1 
Southern Pa-Hng: tɦe44 1 
Hm-Nai: te31 1 
Lianhua She: tʰa4 1 
Luofu She: tʰa4 1 
Pa Na: ta6 1 
Number: 18
Word: dog
Western Xiangxi: ta1=qu̯ɯ3 1 
Eastern Xiangxi: 55 1 
Qiandong: ɬa3 1 
Chuanqiandian: tle3 1 
Diandongbei: ƛa3 1 
Hmong Daw: ʼde3 1 
Hmong Njua: ƛe2 1 
Bunu: ƛe3 1 
Baonao: ƛey3 1 
Numao: ƛi̯ɑ3 1 
Longhua Jiongnai: kla53 1 
Liuxiang Jiongnai: kla35 1 
Xiaozhai Younuo: kou22 1 
Huangluo Younuo: kou22 1 
Northern Pa-Hng: qa22=li̯aŋ53 2 
Southern Pa-Hng: qa35=li̯ɔ̃53 2 
Hm-Nai: li̯aŋ53 2 
Lianhua She: ki̯a3 1 
Luofu She: ki̯a3 1 
Pa Na: la6=ƛa3 1 
Number: 19
Word: drink
Western Xiangxi: xu3 1 
Eastern Xiangxi: 35 1 
Qiandong: hǝu7 1 
Chuanqiandian: heu7 1 
Diandongbei: hao7 1 
Hmong Daw: hɔw5 1 
Hmong Njua: hau4 1 
Bunu: hu7 1 
Baonao: hau7 1 
Numao: 7 1 
Longhua Jiongnai: 43 1 
Liuxiang Jiongnai: hǝu43 1 
Xiaozhai Younuo: 31 1 
Huangluo Younuo: 31 1 
Northern Pa-Hng: 53 1 
Southern Pa-Hng: 53 1 
Hm-Nai: hau53 1 
Lianhua She: 6 1 
Luofu She: 6 1 
Pa Na: ho7 1 
Number: 20
Word: dry
Western Xiangxi: qʰä3 1 
Eastern Xiangxi: qʰɛ55 1 
Qiandong: ŋa6 2 
Chuanqiandian: qʰua3 1 
Diandongbei: nqʰa1 1 
Hmong Daw: qʰu̯ǝ3 1 
Hmong Njua: qʰu̯a2 1 
Bunu: ŋkʰen3 1 
Baonao: ɕẽ5 3 
Numao: ŋkʰɑn3 1 
Longhua Jiongnai: ŋkʰey44 1 
Liuxiang Jiongnai: ŋkay44 1 
Xiaozhai Younuo: kʰey22 1 
Huangluo Younuo: kʰey22 1 
Northern Pa-Hng: qʰei22 1 
Southern Pa-Hng: qʰe31 1 
Hm-Nai: qʰe13 1 
Lianhua She: kʰui1 1 
Luofu She: kʰui1 1 
Pa Na: gay1 1 
Number: 21
Word: ear
Western Xiangxi: ʈoŋ2=mɹɯ2 1 
Eastern Xiangxi: qu53=mi̯ɯ31 1 
Qiandong: 2 1 
Chuanqiandian: c̢e2 1 
Diandongbei: a5=mpǝ2 1 
Hmong Daw: nǯe2 1 
Hmong Njua: ɲǯe5 1 
Bunu: mpi̯e2 1 
Baonao: 3=mpce2 1 
Numao: mpi̯ey2 1 
Longhua Jiongnai: mpi̯a33 1 
Liuxiang Jiongnai: mpi̯a31 1 
Xiaozhai Younuo: 33=mi̯e13 1 
Huangluo Younuo: 33=muy13 1 
Northern Pa-Hng: a33=kʰoŋ22=ni̯o33 1 
Southern Pa-Hng: a44=qʰõ31=mpɦi̯ɔ33 1 
Hm-Nai: qʰuŋ13=mpi̯au31 1 
Lianhua She: ka2=kʰuŋ3 2 
Luofu She: ka2=kʰuŋ3 2 
Pa Na: ka1=bi̯a2 1 
Number: 22
Word: earth
Western Xiangxi: lu5 1 
Eastern Xiangxi: qu53=la11 1 
Qiandong: ta1 2 
Chuanqiandian: lua2 1 
Diandongbei: a5=la2 1 
Hmong Daw: a3 3 
Hmong Njua: ʔaŋ2 3 
Bunu: ka3=te1 2 
Baonao: 3=tei1 2 
Numao: 1 2 
Longhua Jiongnai: ta44 2 
Liuxiang Jiongnai: ta44 2 
Xiaozhai Younuo: 33=tou33 2 
Huangluo Younuo: 33=tou33 2 
Northern Pa-Hng: qa22=lei33 4 
Southern Pa-Hng: qa31=lɦe33 4 
Hm-Nai: l̥ai13 4 
Lianhua She: ta1 2 
Luofu She: ta1 2 
Pa Na: ti53 # 2 
Number: 23
Word: eat
Western Xiangxi: noŋ2 1 
Eastern Xiangxi: naŋ31 1 
Qiandong: noŋ2 1 
Chuanqiandian: nao2 1 
Diandongbei: na2 1 
Hmong Daw: 2 1 
Hmong Njua: nao5 1 
Bunu: nɔŋ2 1 
Baonao: 2 1 
Numao: nou2 1 
Longhua Jiongnai: naŋ33 1 
Liuxiang Jiongnai: naŋ31 1 
Xiaozhai Younuo: naŋ13 1 
Huangluo Younuo: naŋ13 1 
Northern Pa-Hng: naŋ33 1 
Southern Pa-Hng: nɦɔ33 1 
Hm-Nai: naŋ33 1 
Lianhua She: nuŋ2 1 
Luofu She: nuŋ2 1 
Pa Na: noŋ2 1 
Number: 24
Word: egg
Western Xiangxi: 6-qä1 1 
Eastern Xiangxi: qu11 3 
Qiandong: ki5 2 
Chuanqiandian: qe5-qay1 3 
Diandongbei: qa5-qay1 3 
Hmong Daw: qe4 3 
Hmong Njua: qay3 3 
Bunu: ki̯e5 2 
Baonao: ɕe5 2 
Numao: ki̯ey5 2 
Longhua Jiongnai: ki̯a35 2 
Liuxiang Jiongnai: ki̯a22 2 
Xiaozhai Younuo: ke33=kou35 3 
Huangluo Younuo: ke33=kou53 3 
Northern Pa-Hng: qo55 3 
Southern Pa-Hng: qo55 3 
Hm-Nai: qo55 3 
Lianhua She: ka5 2 
Luofu She: kia55 2 
Pa Na: ki̯a5 2 
Number: 25
Word: eye
Western Xiangxi: 3=qe1 1 
Eastern Xiangxi: qʰa35=me11 2 
Qiandong: 6 2 
Chuanqiandian: mua6 2 
Diandongbei: a3=ma6 2 
Hmong Daw: qʰɔ3=mu̯ǝ6 2 
Hmong Njua: qʰao2=mu̯a6 2 
Bunu: kʰi3=mɔŋ6 2 
Baonao: laǝ1=kɒ3 1 
Numao: moŋ6 2 
Longhua Jiongnai: 22-čen44 2 
Liuxiang Jiongnai: mu21-wɛ21 2 
Xiaozhai Younuo: kin53=mɔ31 2 
Huangluo Younuo: ki53=mɔ22 2 
Northern Pa-Hng: qoŋ55=mi44 2 
Southern Pa-Hng: a44=qõ55=mɦı44 2 
Hm-Nai: naŋ35=me31 2 
Lianhua She: ka1=kʰɔ3 3 
Luofu She: ka1=kʰɔ3 3 
Pa Na: ke2 3 
Number: 26
Word: fat n.
Western Xiangxi:
Eastern Xiangxi: 53 1 
Qiandong:
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw: ʈɔ2 2 
Hmong Njua: ao5 2 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai:
Liuxiang Jiongnai:
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng: you33 3 
Southern Pa-Hng: ɔ̃35=yɦɤ33 3 
Hm-Nai: you33 3 
Lianhua She: 2 4 
Luofu She: 2 4 
Pa Na:
Number: 27
Word: feather
Western Xiangxi: qo1=pi1-qo1-pi3 1 
Eastern Xiangxi:
Qiandong: ɬiu1-nǝu6 1 
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw: plɔw1 1 
Hmong Njua: plau1 1 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai: ple44 1 
Liuxiang Jiongnai: pley44 1 
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng: ti35 1 
Southern Pa-Hng: pi35 1 
Hm-Nai: pi35 1 
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na:
Number: 28
Word: fire
Western Xiangxi: pi3=tɤ4 1 
Eastern Xiangxi: ʎɔ31=da35 1 
Qiandong: tu4 1 
Chuanqiandian: deu4 1 
Diandongbei: toey4 1 
Hmong Daw: l̥u̯ǝ3=tǝw5 1 
Hmong Njua: taʉ6 1 
Bunu: to4 1 
Baonao: tiu4 1 
Numao: to4 1 
Longhua Jiongnai: tau31 1 
Liuxiang Jiongnai: 53 1 
Xiaozhai Younuo: to22 1 
Huangluo Younuo: tou22 1 
Northern Pa-Hng: qa22=tou22 1 
Southern Pa-Hng: a44=tɦɤ31 1 
Hm-Nai: tou22 1 
Lianhua She: tʰɔ4 1 
Luofu She: tʰɔ4 1 
Pa Na: to4 1 
Number: 29
Word: fish
Western Xiangxi: ta1=mɹɯ4 1 
Eastern Xiangxi: myɯ33 1 
Qiandong: nǝu8 1 
Chuanqiandian: ɳᶚe4 1 
Diandongbei: mpǝ4 1 
Hmong Daw: nǯe5 1 
Hmong Njua: ɲ̌ǯe6 1 
Bunu: mpi̯e4 1 
Baonao: mpci4 1 
Numao: mpi̯ey4 1 
Longhua Jiongnai: mpi̯a31 1 
Liuxiang Jiongnai: mpi̯a53 1 
Xiaozhai Younuo: mi̯e22 1 
Huangluo Younuo: muy22 1 
Northern Pa-Hng: ni̯o22 1 
Southern Pa-Hng: ŋ̮31=mpɦi̯o31 1 
Hm-Nai: mpi̯o22 1 
Lianhua She: pi̯a4 1 
Luofu She: pi̯a4 1 
Pa Na: bi̯a4 1 
Number: 30
Word: fly v.
Western Xiangxi: ʑen5 1 
Eastern Xiangxi: ɛ31 1 
Qiandong: ʑaŋ5 1 
Chuanqiandian: ʑaŋ5 1 
Diandongbei: ʑaɯ5 1 
Hmong Daw:
Hmong Njua: yaŋ3 1 
Bunu: ʑǝŋ5 1 
Baonao: yey5 1 
Numao: jɑn5 1 
Longhua Jiongnai: ʑi35 1 
Liuxiang Jiongnai: ʑi22 1 
Xiaozhai Younuo: ɲi35 1 
Huangluo Younuo: ɲi53 1 
Northern Pa-Hng: yei55 1 
Southern Pa-Hng: 55 1 
Hm-Nai: yei55 1 
Lianhua She: ŋi5 1 
Luofu She: ŋi5 1 
Pa Na: yiŋ5 1 
Number: 31
Word: foot
Western Xiangxi: qo1=l̥ɔ1 1 
Eastern Xiangxi: qu53=ta33 2 
Qiandong: lo1 1 
Chuanqiandian: teu44 2 
Diandongbei: toey5 2 
Hmong Daw: 4=tǝw4 2 
Hmong Njua: taʉ3 2 
Bunu: lau1 1 
Baonao: tou5 2 
Numao: to5 2 
Longhua Jiongnai: l̥ey44 1 
Liuxiang Jiongnai: l̥ay44 1 
Xiaozhai Younuo: tu35 2 
Huangluo Younuo: tou53 2 
Northern Pa-Hng: qa44=lu35 1 
Southern Pa-Hng: tɦɤ33=lʉ35 1 
Hm-Nai: haŋ35 3 
Lianhua She: 5 2 
Luofu She: 5 2 
Pa Na: tu5 2 
Number: 32
Word: full
Western Xiangxi: pe3 1 
Eastern Xiangxi: pe55 1 
Qiandong: 3 1 
Chuanqiandian: po3 1 
Diandongbei: pu3 1 
Hmong Daw: pu3 1 
Hmong Njua: pu2 1 
Bunu: puŋ3 1 
Baonao: lay6 2 
Numao: puŋ3 1 
Longhua Jiongnai: paŋ53 1 
Liuxiang Jiongnai: pã35 1 
Xiaozhai Younuo: puŋ22 1 
Huangluo Younuo: pou22 1 
Northern Pa-Hng: paŋ22 1 
Southern Pa-Hng: pɔ̃31 1 
Hm-Nai: paŋ13 1 
Lianhua She: paŋ3 1 
Luofu She: paŋ3 1 
Pa Na: pon44 # 1 
Number: 33
Word: give
Western Xiangxi: kaŋ6 1 
Eastern Xiangxi: 31 1 
Qiandong: 1 2 
Chuanqiandian: saŋ5 3 
Diandongbei: saɯ5-tʰao5 3 
Hmong Daw: pu1 2 
Hmong Njua: pu1 2 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai:
Liuxiang Jiongnai:
Xiaozhai Younuo: haŋ33 4 
Huangluo Younuo: haŋ33 4 
Northern Pa-Hng: ɕu44 5 
Southern Pa-Hng: ɕɦʉ44 5 
Hm-Nai: kuŋ31 1 
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na: põ1 2 
Number: 34
Word: good
Western Xiangxi: ʐu5 1 
Eastern Xiangxi: ʋ31 1 
Qiandong: ɣu5 1 
Chuanqiandian: ʐoŋ5 1 
Diandongbei: zao5 1 
Hmong Daw: žõ4 1 
Hmong Njua: žoŋ3 1 
Bunu: ɣaŋ5 1 
Baonao: ɣɔŋ5 1 
Numao: ɣou5 1 
Longhua Jiongnai: ŋɔuŋ35 1 
Liuxiang Jiongnai: ŋɔ22 1 
Xiaozhai Younuo: ŋ̩35 1 
Huangluo Younuo: ŋ̩53 1 
Northern Pa-Hng: 44 2 
Southern Pa-Hng: ntɦɛ44 2 
Hm-Nai: yaŋ55 1 
Lianhua She: ŋɔŋ5 1 
Luofu She: ŋɔŋ5 1 
Pa Na: ni̯u5 1 
Number: 35
Word: green
Western Xiangxi: li̯o4 -1 
Eastern Xiangxi: ʎɔ35 -1 
Qiandong: niu4 1 
Chuanqiandian: nc̢ua1 1 
Diandongbei: nca1 1 
Hmong Daw: nǯu̯ǝ1 1 
Hmong Njua: ɲǯu̯a1 1 
Bunu: mpi̯u2 1 
Baonao: mpcau2 1 
Numao: mpi̯ɤ2 1 
Longhua Jiongnai: mpʰɔ44 1 
Liuxiang Jiongnai: wo21-hu43 2 
Xiaozhai Younuo: li̯e31 -1 
Huangluo Younuo: li̯u31 -1 
Northern Pa-Hng: ni̯o35 1 
Southern Pa-Hng: mpi̯o35 1 
Hm-Nai: mpi̯o35 1 
Lianhua She: ka6=pʰɤ4 1 
Luofu She: ka6=pʰu4 1 
Pa Na: li̯o31 # -1 
Number: 36
Word: hair
Western Xiangxi: pi1 1 
Eastern Xiangxi: ɭa31=pɹei55=pɹei53 1 
Qiandong: ɬiu1-fʰu3 1 
Chuanqiandian: plǝu1-hǝu5 1 
Diandongbei: ƛao1-fao5 1 
Hmong Daw: plɔw1-hɔw4 1 
Hmong Njua: plau1-hau3 1 
Bunu: ƛa1-fa3 1 
Baonao: ƛi̯a1-vɦi̯a3 1 
Numao: ƛi̯u1-kʰɑn1 1 
Longhua Jiongnai: ŋkau53=ple44 1 
Liuxiang Jiongnai: ŋkɔ35=pley44 1 
Xiaozhai Younuo: ha31=pi̯a33 1 
Huangluo Younuo: ha22=pi̯a33 1 
Northern Pa-Hng: ti35 1 
Southern Pa-Hng: pi35 1 
Hm-Nai: pi35 1 
Lianhua She: kaŋ6=kʰɤ5=pi1 1 
Luofu She: kaŋ6=kʰu5=pi1 1 
Pa Na: pi̯o1-pi̯o1 # 1 
Number: 37
Word: hand
Western Xiangxi: qo1=tɯ4 1 
Eastern Xiangxi: qu53=bʋ55 2 
Qiandong: pi4 1 
Chuanqiandian: dʰe4 1 
Diandongbei: ti4 1 
Hmong Daw: te5 1 
Hmong Njua: te6 1 
Bunu: pe4 1 
Baonao: pey4 1 
Numao: 4 1 
Longhua Jiongnai: ča31 1 
Liuxiang Jiongnai: ča53 1 
Xiaozhai Younuo: tʰou22 1 
Huangluo Younuo: tʰou22 1 
Northern Pa-Hng: qa44=pʋ22 1 
Southern Pa-Hng: tɦɤ33=pɦʉ31 1 
Hm-Nai: pu22 1 
Lianhua She: kʰwa4 1 
Luofu She: kʰwa4 1 
Pa Na: la6=kwa4 1 
Number: 38
Word: head
Western Xiangxi: ko3=pɹei3 1 
Eastern Xiangxi: ɭa31=pɹei55 1 
Qiandong: qʰo1 2 
Chuanqiandian: hǝu5 1 
Diandongbei: fao3 1 
Hmong Daw: tɔw1=hɔw4 1 
Hmong Njua: tau1=hau3 1 
Bunu: fa3 1 
Baonao: vɦi̯a3 1 
Numao: kʰɑn1 3 
Longhua Jiongnai: ŋkau53 2 
Liuxiang Jiongnai: ŋkɔ35 2 
Xiaozhai Younuo: ha31=kʰɔ53 2 
Huangluo Younuo: ha22=kʰɔ53 2 
Northern Pa-Hng: a33=toŋ33=ti22 1 
Southern Pa-Hng: a44=ɕʉ55=pi31 1 
Hm-Nai: naŋ35=ci13 1 
Lianhua She: kaŋ6=kʰɤ5 2 
Luofu She: kaŋ6=kʰu5 2 
Pa Na: fo3 1 
Number: 39
Word: hear
Western Xiangxi: toŋ5 1 
Eastern Xiangxi: tʰɤ53 1 
Qiandong: coŋ1-nɛ2 2 
Chuanqiandian: noŋ6 3 
Diandongbei: nao6 3 
Hmong Daw: n̥ɔ3 3 
Hmong Njua: nao2 3 
Bunu: ɕǝŋ5 4 
Baonao: n̥i̯a3 3 
Numao: n̥ey3 3 
Longhua Jiongnai: n̥aŋ53 3 
Liuxiang Jiongnai: n̥aŋ35 3 
Xiaozhai Younuo: ɲuy35 3 
Huangluo Younuo: ɲuy53 3 
Northern Pa-Hng: n̥oŋ22 3 
Southern Pa-Hng: n̥õ31 3 
Hm-Nai: ma55 5 
Lianhua She: kuŋ5 6 
Luofu She: kuŋ5 6 
Pa Na: naŋ44 # 3 
Number: 40
Word: heart
Western Xiangxi: qo1=moŋ2 1 
Eastern Xiangxi: sen53-caŋ31 -1 
Qiandong: ɬiu3 2 
Chuanqiandian: ʂa43=ɳc̢u7 3 
Diandongbei: ƛoey3 2 
Hmong Daw: plǝw3 2 
Hmong Njua: plaʉ2 2 
Bunu: pi3=so1 4 
Baonao: ƛou3 2 
Numao: ɲ̥uŋ3 5 
Longhua Jiongnai: pa22=ʑɔuŋ33 6 
Liuxiang Jiongnai: pa21=ʑaŋ31 6 
Xiaozhai Younuo: 22=sǝn33=l̥in33 7 
Huangluo Younuo: l̥in33 7 
Northern Pa-Hng: a33=noŋ35 5 
Southern Pa-Hng: a44=ɕɔ̃53 8 
Hm-Nai: naŋ35=ɕuŋ53 8 
Lianhua She: san1 9 
Luofu She: fun1 10 
Pa Na: saŋ1-taw2 11 
Number: 41
Word: horn
Western Xiangxi: qo1=ki̯e1 1 
Eastern Xiangxi: qu53=kɯ53 1 
Qiandong: ki1 1 
Chuanqiandian: qǝu7 2 
Diandongbei: ku1 1 
Hmong Daw: ku1 1 
Hmong Njua: ku1 1 
Bunu: ki̯uŋ1 1 
Baonao: ɕɔ1 1 
Numao: kuŋ1 1 
Longhua Jiongnai: ki̯aŋ44 1 
Liuxiang Jiongnai: ki̯ã44 1 
Xiaozhai Younuo: 33=kuŋ33 1 
Huangluo Younuo: ku33=ku33 1 
Northern Pa-Hng: qaŋ35 1 
Southern Pa-Hng: tɦɤ33=qɔ̃35 1 
Hm-Nai: qaŋ35 1 
Lianhua She: kaŋ1 1 
Luofu She: ki̯aŋ1 1 
Pa Na: ki̯õ1 1 
Number: 42
Word: I
Western Xiangxi: we4 1 
Eastern Xiangxi: we55 1 
Qiandong: vi4 1 
Chuanqiandian: ko3 2 
Diandongbei: ku3 2 
Hmong Daw: ku3 2 
Hmong Njua: ku2 2 
Bunu: ɕuŋ3 3 
Baonao: kou3 2 
Numao: ɕuŋ3 3 
Longhua Jiongnai: va31 1 
Liuxiang Jiongnai: wa53 1 
Xiaozhai Younuo: 22 1 
Huangluo Younuo: 22 1 
Northern Pa-Hng: vaŋ22 1 
Southern Pa-Hng: vɦɔ̃31 1 
Hm-Nai: waŋ22 1 
Lianhua She: vaŋ4 1 
Luofu She: vaŋ4 1 
Pa Na: wa6 1 
Number: 43
Word: kill
Western Xiangxi: ta5 1 
Eastern Xiangxi: ta31 1 
Qiandong: ta5 1 
Chuanqiandian: tua5 1 
Diandongbei: ta5 1 
Hmong Daw: tu̯ǝ4 1 
Hmong Njua: tu̯a3 1 
Bunu: 5 1 
Baonao: tu5 1 
Numao: puŋ6 2 
Longhua Jiongnai: ta35 1 
Liuxiang Jiongnai: ta22 1 
Xiaozhai Younuo: 35 1 
Huangluo Younuo: 53 1 
Northern Pa-Hng: ta55 1 
Southern Pa-Hng: ta55 1 
Hm-Nai: ta55 1 
Lianhua She: ta5 1 
Luofu She: ta5 1 
Pa Na: ta5 1 
Number: 44
Word: knee
Western Xiangxi: pi3=ɕɔ6 1 
Eastern Xiangxi: pi35=ʓɔ11 1 
Qiandong: po3=qo8=ɕu6 1 
Chuanqiandian: hau3=ʒǝu6 1 
Diandongbei: fao3=ɕao6 1 
Hmong Daw: hɔw3=ɕɔw6 1 
Hmong Njua: hau2=ɕau6 1 
Bunu: fa3=ɕa6 1 
Baonao: vɦi̯a3=ɕa6 1 
Numao: kön3=ɕou6 1 
Longhua Jiongnai: ði̯eu53-ŋkau53 2 
Liuxiang Jiongnai: 35=li̯eu35 2 
Xiaozhai Younuo: 33=ti22=ku22 3 
Huangluo Younuo: tou53=kʰuy31 4 
Northern Pa-Hng: 35=ɕi44 1 
Southern Pa-Hng: a44=qɦɔ31=ɕɦi44 1 
Hm-Nai: kʰɯŋ55=ɕi31 1 
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na: fo44=ɕu22 # 1 
Number: 45
Word: know
Western Xiangxi: ni̯ɛ̃4 1 
Eastern Xiangxi: pi53 2 
Qiandong: pu1 2 
Chuanqiandian: pǝu1 2 
Diandongbei: pao1 2 
Hmong Daw: pɔw1 2 
Hmong Njua: pau1 2 
Bunu: pa1 2 
Baonao: pi̯a1 2 
Numao: pu1 2 
Longhua Jiongnai: pe44 2 
Liuxiang Jiongnai: pey44 2 
Xiaozhai Younuo: tou22=pɔ33 2 
Huangluo Younuo: tou22=pɔ33 2 
Northern Pa-Hng: ko53=pi35 2 
Southern Pa-Hng: 35 2 
Hm-Nai: pi35-to13 2 
Lianhua She: pe1 2 
Luofu She: pe1 2 
Pa Na: taw5=po1 2 
Number: 46
Word: leaf
Western Xiangxi: qo1=nu2 1 
Eastern Xiangxi: qu53=nu31 1 
Qiandong: qa1=nǝu2 1 
Chuanqiandian: mploŋ2 1 
Diandongbei: a5=nƛao2 1 
Hmong Daw: mblõ2 1 
Hmong Njua: mbloŋ5 1 
Bunu: nƛaŋ2 1 
Baonao: nƛɔŋ2 1 
Numao: ƛi̯ou2 1 
Longhua Jiongnai: mplɔŋ33 1 
Liuxiang Jiongnai: mplaŋ31 1 
Xiaozhai Younuo: mi̯oŋ13 1 
Huangluo Younuo: mi̯oŋ13 1 
Northern Pa-Hng: qa22=ni̯aŋ33 1 
Southern Pa-Hng: qa31=mpɦi̯o33 1 
Hm-Nai: nuŋ33 1 
Lianhua She: pi̯ɔŋ2 1 
Luofu She: pi̯ɔŋ2 1 
Pa Na: Łi̯ũ2-Łi̯ũ2 1 
Number: 47
Word: lie
Western Xiangxi: 5 1 
Eastern Xiangxi:
Qiandong: pi5 1 
Chuanqiandian: pu5 1 
Diandongbei: 5 1 
Hmong Daw: 3 1 
Hmong Njua: 3 1 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai:
Liuxiang Jiongnai:
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng:
Southern Pa-Hng:
Hm-Nai:
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na:
Number: 48
Word: liver
Western Xiangxi: ʂɛ̃1 1 
Eastern Xiangxi: ʆi53 1 
Qiandong: fʰu3=nɛ6-ɕoŋ5 2 
Chuanqiandian: ʂa1 1 
Diandongbei: a3=si1 1 
Hmong Daw: ši̯a1 1 
Hmong Njua: ša1 1 
Bunu: mpi̯au6 3 
Baonao: ɕey3=mpcǝ6 3 
Numao: mpü6 3 
Longhua Jiongnai: ŋkʰeŋ44 1 
Liuxiang Jiongnai: heŋ44 1 
Xiaozhai Younuo: sǝn33 1 
Huangluo Younuo: sǝn33 1 
Northern Pa-Hng: a33=hi̯eŋ35 1 
Southern Pa-Hng: a44=hĩ35 1 
Hm-Nai:
Lianhua She: hin1 1 
Luofu She: fun1 4 
Pa Na: si̯ĩ1 1 
Number: 49
Word: long
Western Xiangxi: ntɯ3 1 
Eastern Xiangxi: du55 1 
Qiandong: ta3 1 
Chuanqiandian: nte3 1 
Diandongbei: nti3 1 
Hmong Daw: nte3 1 
Hmong Njua: nde2 1 
Bunu: nte3 1 
Baonao: ntey3 1 
Numao: ntɑ3 1 
Longhua Jiongnai: ða53 2 
Liuxiang Jiongnai: la35 2 
Xiaozhai Younuo: nou22 3 
Huangluo Younuo: nau22 3 
Northern Pa-Hng: to22 1 
Southern Pa-Hng: to31 1 
Hm-Nai: to13 1 
Lianhua She: ka1=ta3 1 
Luofu She: ka1=ta3 1 
Pa Na: da3 1 
Number: 50
Word: louse
Western Xiangxi: ta1=te3 1 
Eastern Xiangxi: te55 1 
Qiandong: kaŋ1=ɕhu3 1 
Chuanqiandian: to3 1 
Diandongbei: ɳc̢ʰao3 1 
Hmong Daw: nčʰɔw3 1 
Hmong Njua: ɲʰau2 ~ ɲčʰau2 1 
Bunu: ka1=tuŋ3 1 
Baonao: ɕey1=tɔ3 1 
Numao: tuŋ3 1 
Longhua Jiongnai: taŋ53 1 
Liuxiang Jiongnai: tã35 1 
Xiaozhai Younuo: ma53=tuŋ22 1 
Huangluo Younuo: ma53=tou22 1 
Northern Pa-Hng: naŋ22 1 
Southern Pa-Hng: ŋ̩31=nɔ̃31 1 
Hm-Nai: ntaŋ13 1 
Lianhua She: taŋ3 1 
Luofu She: taŋ3 1 
Pa Na: tõ3 1 
Number: 51
Word: man
Western Xiangxi: qo1=ni5 1 
Eastern Xiangxi: qei35=ɲi32 1 
Qiandong: tia4 2 
Chuanqiandian: ʑeu6 3 
Diandongbei: a1=ʑoey6 3 
Hmong Daw: ci3-nɤ̃2 4 
Hmong Njua: qu̯a4=qʉ2 5 
Bunu: po3=ɕǝŋ6 6 
Baonao: 1=ɕey6 6 
Numao: nu2=ɕɑn6 6 
Longhua Jiongnai: nči22=nay33 7 
Liuxiang Jiongnai: nči21=nɛ31 7 
Xiaozhai Younuo: te31-tuŋ33-nɔ13 2 
Huangluo Younuo: te31-kin22-nɔ13 2 
Northern Pa-Hng: qo22=taŋ35-ni̯ɛ33 8 
Southern Pa-Hng: qo31=tɔ̃35 8 
Hm-Nai: qa53=taŋ35-nai33 8 
Lianhua She: ne2=pɤ3 9 
Luofu She: ne2=pu3 9 
Pa Na: ton13-na313 # 8 
Number: 52
Word: many
Western Xiangxi: l̥i̯o1 1 
Eastern Xiangxi: ɕɯ53 3 
Qiandong: no5 2 
Chuanqiandian: ntǝu5 2 
Diandongbei: ɕao1 3 
Hmong Daw: ndɔw4 2 
Hmong Njua: ndau3 2 
Bunu: ntau5 2 
Baonao: ntaǝ5 2 
Numao: ntöy5 2 
Longhua Jiongnai: ntey35 2 
Liuxiang Jiongnai: ntay22 2 
Xiaozhai Younuo: tʰeŋ33=au35 4 
Huangluo Younuo: au53-au53 4 
Northern Pa-Hng: ɕaŋ35 3 
Southern Pa-Hng: ɕɔ̃35 3 
Hm-Nai: ɕuŋ35 3 
Lianhua She: u5 5 
Luofu She: vu5 5 
Pa Na: gau35 # 5 
Number: 53
Word: meat
Western Xiangxi: ni̯ä2 1 
Eastern Xiangxi: ŋa31 1 
Qiandong: ŋi2 1 
Chuanqiandian: nqa2 1 
Diandongbei: qay2 1 
Hmong Daw: nqay2 1 
Hmong Njua: ŋɢa5 1 
Bunu: ŋka2 1 
Baonao: ŋki̯a2 1 
Numao: ŋkɑ2 1 
Longhua Jiongnai: ŋkay33 1 
Liuxiang Jiongnai: ŋkɛ31 1 
Xiaozhai Younuo: pe33 2 
Huangluo Younuo: pe33 2 
Northern Pa-Hng: ŋɛ33 1 
Southern Pa-Hng: ɴqɦɛ33 1 
Hm-Nai: ɴqai33 1 
Lianhua She: kwei2 1 
Luofu She: kwe2 1 
Pa Na: ge2 1 
Number: 54
Word: moon
Western Xiangxi: qe1=l̥a4 1 
Eastern Xiangxi: ɭ̥ʰa31 1 
Qiandong: l̥ʰa5 1 
Chuanqiandian: ɬi5 1 
Diandongbei: l̥i7 1 
Hmong Daw: l̥i4 1 
Hmong Njua: ɬi3 1 
Bunu: po3=ɬo5 1 
Baonao: vei3=lʰou5 1 
Numao: l̥o5 1 
Longhua Jiongnai: l̥e35 1 
Liuxiang Jiongnai: l̥ei22 1 
Xiaozhai Younuo: ha31=la35 1 
Huangluo Younuo: kwǝn22=la53 1 
Northern Pa-Hng: a33=l̥a55-qa22=ma22 1 
Southern Pa-Hng: a44=l̥a55 1 
Hm-Nai: naŋ35=l̥a55 1 
Lianhua She: ne5 2 
Luofu She: ne5-kʰui2 2 
Pa Na: la3=la5 1 
Number: 55
Word: mountain
Western Xiangxi: pi3=qɤ4 1 
Eastern Xiangxi: qu53=ʑe31 2 
Qiandong: pi4 3 
Chuanqiandian: tao2 4 
Diandongbei: ʈao2 4 
Hmong Daw: ʈõ1 4 
Hmong Njua: oŋ1 4 
Bunu: θau2a 4 
Baonao: ɣey6 5 
Numao: ɣɑn6 5 
Longhua Jiongnai: ŋki̯ɔŋ53 ~ ki̯ɔŋ33 6 
Liuxiang Jiongnai: či43 7 
Xiaozhai Younuo: 33=koŋ13 6 
Huangluo Younuo: koŋ13 6 
Northern Pa-Hng: tei33=kɛ55 1 
Southern Pa-Hng: a44=yɔ̃31 8 
Hm-Nai: yuŋ13 8 
Lianhua She: ki̯e6 9 
Luofu She: ki̯e6 9 
Pa Na: pa4 10 
Number: 56
Word: mouth
Western Xiangxi: qa3=lo5 1 
Eastern Xiangxi: pa35=ɳɔ31 2 
Qiandong: lo5 1 
Chuanqiandian: nɕǝu2 2 
Diandongbei: a5=ɕao2 2 
Hmong Daw: qʰɔ3=ɲʓɔw2 2 
Hmong Njua: ɲʓau5 2 
Bunu: nɕu2 2 
Baonao: 3=ɲɕau2 2 
Numao: lɑu5 1 
Longhua Jiongnai: nti̯ɔ33 2 
Liuxiang Jiongnai: nti̯eu31 2 
Xiaozhai Younuo: 31=li̯o33 1 
Huangluo Younuo: 31=li̯o33 1 
Northern Pa-Hng: a33=la55 1 
Southern Pa-Hng: a44=la55 1 
Hm-Nai: naŋ35=la55 1 
Lianhua She: ti̯ɔ2 2 
Luofu She: ti̯ɔ2 2 
Pa Na: law5 1 
Number: 57
Word: name
Western Xiangxi: mpu5 1 
Eastern Xiangxi: bu31 1 
Qiandong: naŋ2=pi5 1 
Chuanqiandian: mpe5 1 
Diandongbei: nci5 1 
Hmong Daw: mbe4 1 
Hmong Njua: mbe3 1 
Bunu: mpe5 1 
Baonao: mpey5 1 
Numao: mpɑ5 1 
Longhua Jiongnai: mpa35 1 
Liuxiang Jiongnai: mpa22 1 
Xiaozhai Younuo: mu35-hou31 1 
Huangluo Younuo: mu53 1 
Northern Pa-Hng: a33=mu55 1 
Southern Pa-Hng: a44=mpo55 1 
Hm-Nai: naŋ35=mi̯aŋ33 2 
Lianhua She: mui2 1 
Luofu She: mui2 1 
Pa Na: bo5 1 
Number: 58
Word: neck
Western Xiangxi: soŋ3=nqoŋ3 1 
Eastern Xiangxi: 55=qɯ55 1 
Qiandong: qa1=qoŋ3 1 
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw: ɕa2=ʼda1 2 
Hmong Njua: kaʉ3=ƛaŋ1 1 
Bunu: kuŋ1=ƛǝŋ1 1 
Baonao: 1=ƛɒ1 1 
Numao: ƛi̯ɑn1 1 
Longhua Jiongnai: kaŋ53 1 
Liuxiang Jiongnai: kaŋ35 1 
Xiaozhai Younuo: 53=kaŋ33 1 
Huangluo Younuo: 53=kaŋ33 1 
Northern Pa-Hng: a33=ŋɔŋ22 1 
Southern Pa-Hng: a44=ŋɔ̃31 1 
Hm-Nai: naŋ35=ɴquŋ13 1 
Lianhua She: ka1=kin1-ka3 1 
Luofu She: ka1=ki̯en1 1 
Pa Na: ka13=ƛaŋ13 # 1 
Number: 59
Word: new
Western Xiangxi: ʆɛ̃1 1 
Eastern Xiangxi: se53 1 
Qiandong: xhi1 1 
Chuanqiandian: c̢ʰa1 1 
Diandongbei: a3=c̢ʰie1 1 
Hmong Daw: čʰi̯a1 1 
Hmong Njua: čʰa1 1 
Bunu: sʰiŋ1 1 
Baonao: sʰay1 1 
Numao: ʆi1 1 
Longhua Jiongnai: ši22=ŋkʰeŋ44 1 
Liuxiang Jiongnai: heŋ44 1 
Xiaozhai Younuo: sǝn33 1 
Huangluo Younuo: l̥ǝn53 1 
Northern Pa-Hng: seŋ35 1 
Southern Pa-Hng: sẽ35 1 
Hm-Nai: ʆiŋ35 1 
Lianhua She: 6=hin1 1 
Luofu She: tu6=fun1 1 
Pa Na: ta44=ʆin13 # 1 
Number: 60
Word: night
Western Xiangxi: m̥aŋ5 1 
Eastern Xiangxi: xuŋ53=m̥ʰaŋ31 1 
Qiandong: m̥ʰaŋ5 1 
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw: m̥ɔ4 1 
Hmong Njua: mao3 1 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai: nčaŋ22 2 
Liuxiang Jiongnai: nčã21 2 
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng: qa22=ma22 3 
Southern Pa-Hng: qa31=mɦa31 3 
Hm-Nai: qa31=ma22 3 
Lianhua She: kaŋ4 4 
Luofu She: kaŋ4 4 
Pa Na:
Number: 61
Word: nose
Western Xiangxi: pa3=mɹɤ6 1 
Eastern Xiangxi: duŋ55=mi̯a11 1 
Qiandong: po3=nɛ6 1 
Chuanqiandian: ci5=ɳᶚu6 1 
Diandongbei: a1=mpü6 1 
Hmong Daw: nǯɨ6 1 
Hmong Njua: ɲǯʉ6 1 
Bunu: kʰi3=mpi̯au6 1 
Baonao: 3=mpcǝ6 1 
Numao: mpü6 1 
Longhua Jiongnai: mpi̯au22 1 
Liuxiang Jiongnai: mpi̯ɔ21 1 
Xiaozhai Younuo: kʰǝ33=muy31 1 
Huangluo Younuo: kʰǝ33=muy22 1 
Northern Pa-Hng: a33=ni̯ɔ44 1 
Southern Pa-Hng: a44=qʰõ31=mpɦi̯ɔ44 1 
Hm-Nai: kei55=mpi̯au31 1 
Lianhua She: kʰuŋ3=piu4 1 
Luofu She: huŋ3=piu4 ~ ŋ̩ŋ3=piu4 1 
Pa Na: kʰoŋ3=bei6 1 
Number: 62
Word: not
Western Xiangxi: ɕe2 1 
Eastern Xiangxi: a35 2 
Qiandong: a2 2 
Chuanqiandian: c̢i5 1 
Diandongbei: hi5 3 
Hmong Daw: či5 1 
Hmong Njua: čɨ3 1 
Bunu: ma2 4 
Baonao: maǝ2 4 
Numao: moŋ2 4 
Longhua Jiongnai: ŋ̩53 4 
Liuxiang Jiongnai: 35 4 
Xiaozhai Younuo: 22 4 
Huangluo Younuo: 22 4 
Northern Pa-Hng: ŋ̩35 4 
Southern Pa-Hng: ŋ̩ɦ33 4 
Hm-Nai: a53 2 
Lianhua She: ha6 2 
Luofu She: a6 2 
Pa Na:
Number: 63
Word: one
Western Xiangxi: a3 1 
Eastern Xiangxi: a55 1 
Qiandong: i1 1 
Chuanqiandian: ʔi1 1 
Diandongbei: i1 1 
Hmong Daw: i1 1 
Hmong Njua: ʔi1 1 
Bunu: i1 1 
Baonao: i1 1 
Numao: ɕü1 2 
Longhua Jiongnai: i53 1 
Liuxiang Jiongnai: i35 1 
Xiaozhai Younuo: ʑe22 3 
Huangluo Younuo: ʑe22 3 
Northern Pa-Hng: yi22 1 
Southern Pa-Hng: yɦʉ31 1 
Hm-Nai: i13 1 
Lianhua She: i6 1 
Luofu She: i6 1 
Pa Na: a4 1 
Number: 64
Word: person
Western Xiangxi: ne2 1 
Eastern Xiangxi: ne31 1 
Qiandong: 2 1 
Chuanqiandian: nen1 1 
Diandongbei: 1=nɯ1 1 
Hmong Daw: nɤ̃6 1 
Hmong Njua: neŋ5 1 
Bunu: no2 1 
Baonao: nou2 1 
Numao: nu2 1 
Longhua Jiongnai: nay33 1 
Liuxiang Jiongnai: 31 1 
Xiaozhai Younuo: 13 1 
Huangluo Younuo: 13 1 
Northern Pa-Hng: ni̯ɛ33 1 
Southern Pa-Hng: a44=mɦi̯ɛ33 1 
Hm-Nai: nai33 1 
Lianhua She: ne2 1 
Luofu She: ne2 1 
Pa Na: na2 1 
Number: 65
Word: rain
Western Xiangxi: noŋ6 1 
Eastern Xiangxi: naŋ35 1 
Qiandong: noŋ6 1 
Chuanqiandian: naŋ6 1 
Diandongbei: naɯ6 1 
Hmong Daw: na6 1 
Hmong Njua: naŋ6 1 
Bunu: 1=nɔŋ6 1 
Baonao: 6 1 
Numao: noŋ6 1 
Longhua Jiongnai: naŋ22 1 
Liuxiang Jiongnai: naŋ21 1 
Xiaozhai Younuo: lǝŋ33=ŋa31 1 
Huangluo Younuo: 33=ŋa22 1 
Northern Pa-Hng: 35=moŋ44 1 
Southern Pa-Hng: ɔ̃35=mõ44 1 
Hm-Nai: nuŋ31 1 
Lianhua She: nuŋ4 1 
Luofu She: nuŋ4 1 
Pa Na: noŋ6 1 
Number: 66
Word: red
Western Xiangxi: ɲɕʰin5 1 
Eastern Xiangxi: cʰe31 1 
Qiandong: ʃo7 2 
Chuanqiandian: la1 3 
Diandongbei: lie1 3 
Hmong Daw: li̯a1 3 
Hmong Njua: la1 3 
Bunu: lǝŋ1 3 
Baonao: 1 3 
Numao: lɑn1 3 
Longhua Jiongnai: θi35 1 
Liuxiang Jiongnai: θi22 1 
Xiaozhai Younuo: cʰun35 1 
Huangluo Younuo: cʰun53 1 
Northern Pa-Hng: tai44 4 
Southern Pa-Hng: tɦɤ44 4 
Hm-Nai: tai31 4 
Lianhua She: si̯i5 1 
Luofu She: si5 1 
Pa Na: biŋ5 5 
Number: 67
Word: road
Western Xiangxi: ne3=kɯ3 1 
Eastern Xiangxi: 31=kʋ55 1 
Qiandong: ki3 1 
Chuanqiandian: ke3 1 
Diandongbei: ɕi3 1 
Hmong Daw: ke3 1 
Hmong Njua: ke2 ~ ki2 1 
Bunu: ki̯e3 1 
Baonao: ɕe3 1 
Numao: ki̯ey3 1 
Longhua Jiongnai: ki̯a53 1 
Liuxiang Jiongnai: ki̯a35 1 
Xiaozhai Younuo: kou22 1 
Huangluo Younuo: kou22 1 
Northern Pa-Hng: qo22 1 
Southern Pa-Hng: qo31 1 
Hm-Nai: qo13 1 
Lianhua She: ka3 1 
Luofu She: ki̯a3 1 
Pa Na: la6=ki̯a3 1 
Number: 68
Word: root
Western Xiangxi: pa3=ɕoŋ2 1 
Eastern Xiangxi: 33-gɯ33 2 
Qiandong: ɕoŋ2 1 
Chuanqiandian: ɕaŋ2 1 
Diandongbei: a1=ɕaɯ1 1 
Hmong Daw: ɕa6 3 
Hmong Njua: ɕaŋ6 3 
Bunu: ka3=ɕɔŋ2 1 
Baonao: 3=ɕo2 1 
Numao: ɕoŋ2 1 
Longhua Jiongnai: ka44 4 
Liuxiang Jiongnai: čaŋ31 1 
Xiaozhai Younuo: 33=kǝ33=ti̯aŋ13 1 
Huangluo Younuo: 33=tǝ33=ti̯aŋ13 1 
Northern Pa-Hng: koŋ33-ti̯a35 1 
Southern Pa-Hng: qɔ̃33-pi̯a35 1 
Hm-Nai: kuŋ33-ca35 1 
Lianhua She: tɔŋ5=kʰi̯uŋ2 1 
Luofu She: tɔŋ5=kʰi̯uŋ2 1 
Pa Na: ɕʰuŋ313-ɕʰuŋ313 # 1 
Number: 69
Word: round
Western Xiangxi: ʑɛ̃4 1 
Eastern Xiangxi:
Qiandong: ɬen2 2 
Chuanqiandian: kʰun2 3 
Diandongbei: qo3=lo8 4 
Hmong Daw: kʰɤ̃2 3 
Hmong Njua: qʰeŋ5 ~ kʰeŋ5 3 
Bunu: θu6=luŋ1 5 
Baonao: 2 6 
Numao: pu2 7 
Longhua Jiongnai: klwey33 2 
Liuxiang Jiongnai: klwey31 2 
Xiaozhai Younuo: lun33 5 
Huangluo Younuo: lun33 5 
Northern Pa-Hng: qa33=laŋ33 5 
Southern Pa-Hng: qɔ̃35=lɦɔ̃31 5 
Hm-Nai: lai35 5 
Lianhua She: zin2 1 
Luofu She: zin2 1 
Pa Na: ƛuŋ313 # 2 
Number: 70
Word: sand
Western Xiangxi: qo1=cʰä5 1 
Eastern Xiangxi:
Qiandong: qa1=sʰa5 1 
Chuanqiandian: sua1-ci3 -1 
Diandongbei: a3=va1-sa7 2 
Hmong Daw: m̥õ3-že1 3 
Hmong Njua: hu5=šu̯a1 1 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai: ta44=ŋki̯a44 4 
Liuxiang Jiongnai: ʑ̥a44 4 
Xiaozhai Younuo: 33-tay35 -1 
Huangluo Younuo: 33-tey53 -1 
Northern Pa-Hng: qa22=sa35 1 
Southern Pa-Hng: qa31=sa35 1 
Hm-Nai: sa35 1 
Lianhua She: hi̯a1 5 
Luofu She: hi̯a1 5 
Pa Na: ʆa13 # 5 
Number: 71
Word: say
Western Xiangxi: pʰu3 1 
Eastern Xiangxi: ɕʰe35 2 
Qiandong: ho5 2 
Chuanqiandian: hay7 2 
Diandongbei: hi7 2 
Hmong Daw: hay5 2 
Hmong Njua: ha4 2 
Bunu: 2 3 
Baonao: ɕi4 4 
Numao: ɕou6 5 
Longhua Jiongnai: čɔuŋ22 5 
Liuxiang Jiongnai: čaŋ21 5 
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng: kaŋ22 6 
Southern Pa-Hng: kɔ̃31 6 
Hm-Nai: kuŋ13 6 
Lianhua She: kuŋ3 6 
Luofu She: kuŋ3 6 
Pa Na:
Number: 72
Word: see
Western Xiangxi: qɛ̃6  1 
Eastern Xiangxi: ʆaŋ31=ca55 4 
Qiandong: poŋ8 2 
Chuanqiandian: po8 2 
Diandongbei: po8 2 
Hmong Daw: 7 2 
Hmong Njua: pu7 2 
Bunu: 8 2 
Baonao: puɔ8 2 
Numao: pǝu8 2 
Longhua Jiongnai: leŋ35=pu32 2 
Liuxiang Jiongnai: leŋ22=pu32 2 
Xiaozhai Younuo: maŋ35=cʰu22 3 
Huangluo Younuo: maŋ53=cʰo22 3 
Northern Pa-Hng: pa31 2 
Southern Pa-Hng: pɦa31 2 
Hm-Nai: pʰa31 2 
Lianhua She: 6=pʰɤ6 2 
Luofu She: 6=pʰu6 2 
Pa Na: pu53 # 2 
Number: 72
Word: see
Western Xiangxi:
Eastern Xiangxi:
Qiandong:
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw:
Hmong Njua:
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai:
Liuxiang Jiongnai:
Xiaozhai Younuo: 33=pu31 2 
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng:
Southern Pa-Hng:
Hm-Nai:
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na:
Number: 73
Word: seed
Western Xiangxi: qo1=ɳu1 1 
Eastern Xiangxi: ɲɯ53 1 
Qiandong: n̥ʰiu1 1 
Chuanqiandian: noŋ1 1 
Diandongbei: c̢aɯ3 2 
Hmong Daw: nõ1 1 
Hmong Njua: noŋ1 1 
Bunu: n̥aŋ1 1 
Baonao: ɲ̥uɔ1 1 
Numao: ɲ̥ɑu1 1 
Longhua Jiongnai: nɔuŋ44 1 
Liuxiang Jiongnai: 44 1 
Xiaozhai Younuo: pǝn35 3 
Huangluo Younuo: pǝn13 3 
Northern Pa-Hng: e53=ɲoŋ35 1 
Southern Pa-Hng: ɲõ35 1 
Hm-Nai: ɲuŋ35 1 
Lianhua She: ka1=nɔ1 1 
Luofu She: ka1=nɔ1 1 
Pa Na: niw1-niw1 1 
Number: 74
Word: sit
Western Xiangxi: ɕoŋ5 1 
Eastern Xiangxi: tʰɛ55-pya35 5 
Qiandong: niaŋ1 2 
Chuanqiandian: ɲao1 2 
Diandongbei: nio1 2 
Hmong Daw: žɔw7 3 
Hmong Njua: ɲao3 2 
Bunu: ɲi1 2 
Baonao: ɲa1 2 
Numao: ɲe1 2 
Longhua Jiongnai: ɲaŋ44 2 
Liuxiang Jiongnai: ɲaŋ44 2 
Xiaozhai Younuo: ti̯aŋ35 4 
Huangluo Younuo: ti̯aŋ53 4 
Northern Pa-Hng: ɲoŋ35 2 
Southern Pa-Hng: ɲõ35 2 
Hm-Nai: ɲɕo31 2 
Lianhua She: ŋi̯uŋ1 2 
Luofu She: ŋi̯uŋ1 2 
Pa Na: ni̯oŋ1 2 
Number: 75
Word: skin
Western Xiangxi: qo1=ki̯ɔ5 1 
Eastern Xiangxi: ɕɔ31-ɕɔ31 1 
Qiandong: tu3 2 
Chuanqiandian: teu5 2 
Diandongbei: pi5=toey3 2 
Hmong Daw: tǝw3 2 
Hmong Njua: taʉ2 2 
Bunu: ka3=ƛau5 1 
Baonao: 3=ƛaǝ5 1 
Numao: ƛü5 1 
Longhua Jiongnai: ki̯eu35 1 
Liuxiang Jiongnai: ki̯eu22 1 
Xiaozhai Younuo: ku35 1 
Huangluo Younuo: ku53 1 
Northern Pa-Hng: qa22=li̯u55 1 
Southern Pa-Hng: qa31=li̯ʉ55 1 
Hm-Nai: qʰau35 1 
Lianhua She: kʰɤ5 1 
Luofu She: kʰu5 1 
Pa Na: ƛi̯u5-ƛi̯u5 1 
Number: 76
Word: sleep
Western Xiangxi: 5=nqu̯e1 1 
Eastern Xiangxi: pa31 # 2 
Qiandong: pi5 2 
Chuanqiandian: pu5 2 
Diandongbei: pu5 2 
Hmong Daw: ndu1 3 
Hmong Njua: čau6-žu6 4 
Bunu: pau5 2 
Baonao: paǝ5 2 
Numao: puey5 2 
Longhua Jiongnai: pau35 2 
Liuxiang Jiongnai: 22 2 
Xiaozhai Younuo: puy35 2 
Huangluo Younuo: puy53 2 
Northern Pa-Hng: vaŋ35 5 
Southern Pa-Hng: 55 2 
Hm-Nai: pei55 2 
Lianhua She: 5 2 
Luofu She: 5 2 
Pa Na: pu5 2 
Number: 77
Word: small
Western Xiangxi: ʆu1 1 
Eastern Xiangxi: ɲa35 6 
Qiandong: ʑu5 1 
Chuanqiandian: ʑǝu5 1 
Diandongbei: ʂao1 2 
Hmong Daw: me4 3 
Hmong Njua: mi2 3 
Bunu: vi3 3 
Baonao: yau5 1 
Numao: yǝŋ3 4 
Longhua Jiongnai: ʑu35 1 
Liuxiang Jiongnai: ʑu22 1 
Xiaozhai Younuo: l̥e53 5 
Huangluo Younuo: l̥e53 5 
Northern Pa-Hng: yu55 1 
Southern Pa-Hng: 55 1 
Hm-Nai: yu55 1 
Lianhua She: sɔŋ1 1 
Luofu She: sɔŋ1 1 
Pa Na: yu5 1 
Number: 77
Word: small
Western Xiangxi:
Eastern Xiangxi:
Qiandong:
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw:
Hmong Njua: yau3 ~ yau6 1 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai:
Liuxiang Jiongnai:
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng:
Southern Pa-Hng:
Hm-Nai:
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na:
Number: 78
Word: smoke
Western Xiangxi: qo1=ɲɕʰo5 1 
Eastern Xiangxi: ɕɔ35-kʰa55 1 
Qiandong: ǝu1=i1 2 
Chuanqiandian: paŋ5=nɕʰo5 1 
Diandongbei: paɯ5=nɕʰo5  1 
Hmong Daw: ɲɕʰɔ4 # 1 
Hmong Njua: paŋ3-taʉ6 3 
Bunu: ka3=pɔŋ5-to4 3 
Baonao: 5-tiu4 3 
Numao:
Longhua Jiongnai: tau3143 4 
Liuxiang Jiongnai: 53=nǝu22 5 
Xiaozhai Younuo: to22=ʑin33 6 
Huangluo Younuo: ʑin33 6 
Northern Pa-Hng: qa22=u35 4 
Southern Pa-Hng: qa3135 4 
Hm-Nai: u35-tou22 4 
Lianhua She: tʰɔ4-ka1-nɔ1 7 
Luofu She: tʰɔ4-ka1-nɔ1 7 
Pa Na:
Number: 79
Word: stand
Western Xiangxi: ʆɤ3 1 
Eastern Xiangxi:
Qiandong: ʃʰu3 1 
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw: šǝw3 1 
Hmong Njua: šaʉ2-ɲǯu6 1 
Bunu: sʰo3 1 
Baonao: sʰou3 1 
Numao: sɑu6 1 
Longhua Jiongnai: θi̯au53 1 
Liuxiang Jiongnai: θɔ35 1 
Xiaozhai Younuo: so22 1 
Huangluo Younuo: so22 1 
Northern Pa-Hng: ɕa44 2 
Southern Pa-Hng: ɕɦa44 2 
Hm-Nai: ʆou13 1 
Lianhua She: 3 1 
Luofu She: su3 1 
Pa Na: si̯u3 1 
Number: 80
Word: star
Western Xiangxi: te1=qe1-l̥a5 1 
Eastern Xiangxi: qei53 1 
Qiandong: 1=qɛ1 1 
Chuanqiandian: n̥o1=qo1  1 
Diandongbei: n̥u1=qu1  1 
Hmong Daw: n̥u1=qu1  1 
Hmong Njua: nu1=qu1 1 
Bunu: ɕe1=kuŋ1 1 
Baonao: 1=kɔ1 1 
Numao: kuŋ1 1 
Longhua Jiongnai: ka44=ntaŋ44 2 
Liuxiang Jiongnai: ka44=ntaŋ44 2 
Xiaozhai Younuo: l̥in33-tay35 3 
Huangluo Younuo: lin33-tay53 3 
Northern Pa-Hng: a33=qaŋ35 1 
Southern Pa-Hng: a44=qɔ̃35 1 
Hm-Nai: naŋ35=qaŋ35 1 
Lianhua She: ne5-taŋ1 2 
Luofu She: ne5-taŋ1 2 
Pa Na:
Number: 81
Word: stone
Western Xiangxi: qo1=ʐɯ1 1 
Eastern Xiangxi: qu5353 1 
Qiandong: po3=ɣi1 1 
Chuanqiandian: ʐe1 1 
Diandongbei: a1=vǝ1 1 
Hmong Daw: 1=že1 1 
Hmong Njua: že1 1 
Bunu: fa3=ɣe1 1 
Baonao: ɣey1 1 
Numao: ɣey1 1 
Longhua Jiongnai: ŋki̯a44 1 
Liuxiang Jiongnai: ʑa44 1 
Xiaozhai Younuo: ha22=vi̯e33 1 
Huangluo Younuo: ha22=vey33 1 
Northern Pa-Hng: qa22=yo35 1 
Southern Pa-Hng: qa31=yo35 1 
Hm-Nai: nti̯ou33=ci13=yo35 1 
Lianhua She: ŋa1-kɔ3 1 
Luofu She: za1-kɔ3 1 
Pa Na: pei5 2 
Number: 82
Word: sun
Western Xiangxi: n̥e1 1 
Eastern Xiangxi: qʰa35=n̥ʰe53 1 
Qiandong: n̥ʰɛ1 1 
Chuanqiandian: n̥o1 1 
Diandongbei: lu1=n̥u1 1 
Hmong Daw: n̥u1 1 
Hmong Njua: nu1 1 
Bunu: po3=n̥ɔŋ1 1 
Baonao: vei3=n̥ɒ1 1 
Numao: tau2=ŋkau1 2 
Longhua Jiongnai: ntoŋ22 1 
Liuxiang Jiongnai: ntoŋ21 1 
Xiaozhai Younuo: ha31=nɔ33 1 
Huangluo Younuo: ha31=nɔ33 1 
Northern Pa-Hng: a33=l̥a55=qa22=n̥ei35 1 
Southern Pa-Hng: a44=ɔ̃35=n̥e35 1 
Hm-Nai: naŋ35=n̥e35 1 
Lianhua She: 1-kɔ3 ~ nɔk7-kɔ3 1 
Luofu She: 1-kɔ3 1 
Pa Na: ni1 1 
Number: 83
Word: swim
Western Xiangxi: naŋ3-u1 1 
Eastern Xiangxi: ɳaŋ5553 1 
Qiandong: loŋ3-ǝu1 1 
Chuanqiandian: lua8 1 
Diandongbei: la8-ao8 1 
Hmong Daw: u̯ǝ4=lu̯ǝ7-ʼde2 1 
Hmong Njua: lu̯a7-ƛe5 1 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai:
Liuxiang Jiongnai:
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng:
Southern Pa-Hng:
Hm-Nai:
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na: duŋ53-ʔŋ13 # 1 
Number: 84
Word: tail
Western Xiangxi: pi3=tɤ3 1 
Eastern Xiangxi: ti35=ta33 1 
Qiandong: qa1=tɛ3 1 
Chuanqiandian: ku5=du3 1 
Diandongbei: a3=caɯ4 2 
Hmong Daw: 4=tɨ4 1 
Hmong Njua: 3=tʉ2 1 
Bunu: tau3 1 
Baonao: 3=cǝ3 1 
Numao: töy3 1 
Longhua Jiongnai: ðau53 1 
Liuxiang Jiongnai: 35 1 
Xiaozhai Younuo: 33=te22 1 
Huangluo Younuo: 33=te22 1 
Northern Pa-Hng: tai33=tai22 1 
Southern Pa-Hng: tɦɤ33=tɤ31 1 
Hm-Nai: tei33=tei13 1 
Lianhua She: ka1=tɔ3 1 
Luofu She: ka1=tɔ3 1 
Pa Na: la44=ti̯e44 # 1 
Number: 85
Word: that1
Western Xiangxi: ä3 1 
Eastern Xiangxi: 5555 1 
Qiandong: i3 1 
Chuanqiandian: ʔi3 1 
Diandongbei: tʰao5 2 
Hmong Daw: ndǝw8 2 
Hmong Njua: ndaʉ7 2 
Bunu: 1 3 
Baonao: ɔ1 3 
Numao: yi4 1 
Longhua Jiongnai: mi44 9 
Liuxiang Jiongnai: mi44 9 
Xiaozhai Younuo: ni31 5 
Huangluo Younuo: ni22 5 
Northern Pa-Hng: ŋ̩55 10 
Southern Pa-Hng: ŋ̩55 10 
Hm-Nai: wo55 10 
Lianhua She: va4 10 
Luofu She: va4 10 
Pa Na: lõ1=tiŋ3 11 
Number: 85
Word: that2
Western Xiangxi: ʑi1 4 
Eastern Xiangxi:
Qiandong: nen3 5 
Chuanqiandian:
Diandongbei: ɳc̢i7 6 
Hmong Daw:
Hmong Njua: hao2 7 
Bunu: kau2 8 
Baonao: 2 8 
Numao: köy2 8 
Longhua Jiongnai:
Liuxiang Jiongnai:
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng:
Southern Pa-Hng:
Hm-Nai:
Lianhua She: ɤ3 3 
Luofu She: u3 3 
Pa Na: ʑi4 # 4 
Number: 86
Word: this
Western Xiangxi: nen3 1 
Eastern Xiangxi: ne55 1 
Qiandong: noŋ3 1 
Chuanqiandian: na3 1 
Diandongbei: ni3 1 
Hmong Daw: 4 1 
Hmong Njua: nu̯a2 1 
Bunu: nɔŋ3 1 
Baonao: naǝ3 1 
Numao: ney3 1 
Longhua Jiongnai: ne53 1 
Liuxiang Jiongnai: ni35 1 
Xiaozhai Younuo: no22 1 
Huangluo Younuo: no22 1 
Northern Pa-Hng: ŋ̩22 1 
Southern Pa-Hng: ŋ̩31 1 
Hm-Nai: ne13 1 
Lianhua She: ne3 1 
Luofu She: ni3 1 
Pa Na: lõ1=ni6 1 
Number: 87
Word: thou
Western Xiangxi: 2 1 
Eastern Xiangxi: mu31 1 
Qiandong: moŋ2 1 
Chuanqiandian: ne2 2 
Diandongbei: ɕü6 3 
Hmong Daw: 2 4 
Hmong Njua: kao5 4 
Bunu: kau2 4 
Baonao: 2 4 
Numao: köy2 4 
Longhua Jiongnai: maŋ33 1 
Liuxiang Jiongnai: mǝŋ31 1 
Xiaozhai Younuo: ŋ̩13 1 
Huangluo Younuo: ŋ̩13 1 
Northern Pa-Hng: mu33 1 
Southern Pa-Hng: mɦʉ33 1 
Hm-Nai: 31 1 
Lianhua She: muŋ2 1 
Luofu She: muŋ2 1 
Pa Na: ʔŋ3 1 
Number: 88
Word: tongue
Western Xiangxi: qo1=mi̯a4 1 
Eastern Xiangxi: qu53=mi̯a35 1 
Qiandong: ni8 1 
Chuanqiandian: bla6 1 
Diandongbei: a3=nƛay4 1 
Hmong Daw: mblay6 1 
Hmong Njua: mblay6 1 
Bunu: nƛa8 1 
Baonao: nƛi̯a8 1 
Numao: nƛi̯ey8 1 
Longhua Jiongnai: mpli32 1 
Liuxiang Jiongnai: mpli32 1 
Xiaozhai Younuo: 33=mi31 1 
Huangluo Younuo: 33=mi31 1 
Northern Pa-Hng: tai33=ni̯ei31 1 
Southern Pa-Hng: mpɦı31 1 
Hm-Nai: tei33=ntʰei31 1 
Lianhua She: pi6 1 
Luofu She: pi6 1 
Pa Na: la44=Łi53 # 1 
Number: 89
Word: tooth
Western Xiangxi: qo1=ʆɛ̃3 1 
Eastern Xiangxi: qu53=sɛ55 1 
Qiandong: m̥ʰi3 2 
Chuanqiandian: na3 2 
Diandongbei: n̥ie3 2 
Hmong Daw: n̥i̯a3 2 
Hmong Njua: na2 2 
Bunu: fa3=m̥iŋ3 2 
Baonao: m̥ay3 2 
Numao: m̥ɑy3 2 
Longhua Jiongnai: m̥ay53 2 
Liuxiang Jiongnai: m̥ɛ35 2 
Xiaozhai Younuo: fun22 3 
Huangluo Younuo: fun22 3 
Northern Pa-Hng: qa44=ɲ̥i22 2 
Southern Pa-Hng: m̥ı31 2 
Hm-Nai: tei33=m̥iŋ13 2 
Lianhua She: mun3 2 
Luofu She: mun3 2 
Pa Na: moŋ3 2 
Number: 90
Word: tree
Western Xiangxi: qo1=ntu5 1 
Eastern Xiangxi: 31 1 
Qiandong: tǝu5 1 
Chuanqiandian: ntoŋ5 1 
Diandongbei: ntao5 1 
Hmong Daw: ndõ4 1 
Hmong Njua: ndoŋ3 1 
Bunu: ntaŋ5 1 
Baonao: ntɔŋ5 1 
Numao: ntou5 1 
Longhua Jiongnai: ntɔuŋ35 1 
Liuxiang Jiongnai: ntaŋ22 1 
Xiaozhai Younuo: 33 2 
Huangluo Younuo: 33 2 
Northern Pa-Hng: ti̯a35 3 
Southern Pa-Hng: pi̯a35 3 
Hm-Nai: ca35 3 
Lianhua She: tɔŋ5 1 
Luofu She: tɔŋ5 1 
Pa Na: fa1 2 
Number: 91
Word: two
Western Xiangxi: ɯ1 1 
Eastern Xiangxi: ʋ53 1 
Qiandong: o1 1 
Chuanqiandian: ʔao1 1 
Diandongbei: a1 1 
Hmong Daw: o1 1 
Hmong Njua: ʔao1 1 
Bunu: au1 1 
Baonao: 1 1 
Numao: öy1 1 
Longhua Jiongnai: u44 1 
Liuxiang Jiongnai: u44 1 
Xiaozhai Younuo: u33 1 
Huangluo Younuo: u33 1 
Northern Pa-Hng: va35 1 
Southern Pa-Hng: va35 1 
Hm-Nai: wa53 1 
Lianhua She: u1 1 
Luofu She: u1 1 
Pa Na: wu1 1 
Number: 92
Word: walk (go)
Western Xiangxi: moŋ4 1 
Eastern Xiangxi: maŋ33 1 
Qiandong: moŋ4 1 
Chuanqiandian: moŋ4 1 
Diandongbei: mao4 1 
Hmong Daw: mu5 1 
Hmong Njua: moŋ6 1 
Bunu: muŋ4 1 
Baonao: mu4 1 
Numao: muŋ4 1 
Longhua Jiongnai: ŋ̥ŋ31 1 
Liuxiang Jiongnai: ŋ̥ŋ53 1 
Xiaozhai Younuo: ŋ̩22 1 
Huangluo Younuo: ŋ̩22 1 
Northern Pa-Hng: ɲi33 1 
Southern Pa-Hng: ɲɦı33 1 
Hm-Nai: 33 1 
Lianhua She: ŋ̩ŋ4 1 
Luofu She: ŋ̩ŋ4 ~ huŋ4 1 
Pa Na: ŋ4 1 
Number: 93
Word: warm (hot)
Western Xiangxi: ʆo3 1 
Eastern Xiangxi: 53 2 
Qiandong: ʃʰǝu3 1 
Chuanqiandian: ʂo3 1 
Diandongbei: ʂo3 1 
Hmong Daw: šɔ3 1 
Hmong Njua: šu2 1 
Bunu: ʆo3 1 
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai: kʰi̯aŋ44 3 
Liuxiang Jiongnai: kʰi̯ã44 3 
Xiaozhai Younuo: kʰuŋ33 3 
Huangluo Younuo: kʰu33 3 
Northern Pa-Hng: nou55 4 
Southern Pa-Hng: ntɤ53 4 
Hm-Nai: wɯŋ55 5 
Lianhua She: 3 1 
Luofu She: su3 1 
Pa Na: kʰi̯õ1 3 
Number: 94
Word: water
Western Xiangxi: u1 1 
Eastern Xiangxi: ʋ53 1 
Qiandong: ǝu1 1 
Chuanqiandian: tle2 2 
Diandongbei: ao1 1 
Hmong Daw: ʼde2 2 
Hmong Njua: ƛe5 2 
Bunu: 1 1 
Baonao: ɔŋ1 1 
Numao: ou1 1 
Longhua Jiongnai: ɔuŋ44 1 
Liuxiang Jiongnai: 44 1 
Xiaozhai Younuo: ŋ̩33 1 
Huangluo Younuo: ŋ̩33 1 
Northern Pa-Hng: 35 1 
Southern Pa-Hng: ɔ̃35 1 
Hm-Nai: 35 1 
Lianhua She: ɔŋ2 1 
Luofu She: ɔŋ1 1 
Pa Na: ʔŋ1 1 
Number: 95
Word: we
Western Xiangxi: 1 1 
Eastern Xiangxi: 53 1 
Qiandong: pi1 1 
Chuanqiandian: pe1 1 
Diandongbei: pi1 1 
Hmong Daw: pe1 1 
Hmong Njua: pe1 1 
Bunu: pe1 1 
Baonao: pey1 1 
Numao: 1 1 
Longhua Jiongnai: pa44 1 
Liuxiang Jiongnai: pa44 1 
Xiaozhai Younuo: pou33 1 
Huangluo Younuo: pou33 1 
Northern Pa-Hng: pu35 1 
Southern Pa-Hng: 35 1 
Hm-Nai: waŋ22-kaŋ13 2 
Lianhua She: pa1 1 
Luofu She: pa1 1 
Pa Na: pa8 1 
Number: 96
Word: what
Western Xiangxi: qo1=ɳaŋ1 1 
Eastern Xiangxi: 55-yɤ31 2 
Qiandong: qei2=ʃi3 3 
Chuanqiandian: lua6=c̢i5 3 
Diandongbei: qa1=ši5 3 
Hmong Daw: ʼda1=či4 3 
Hmong Njua: ƛaŋ1=čɨ3 3 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai: laŋ44-ða35 4 
Liuxiang Jiongnai: ney53-ʑã31 5 
Xiaozhai Younuo: 33-li33 6 
Huangluo Younuo: hoŋ13-nǝn33 7 
Northern Pa-Hng: ka55-yaŋ53 8 
Southern Pa-Hng: qa35-yɔ̃53 8 
Hm-Nai: hou35=mpou33 9 
Lianhua She: cʰa5-na1 10 
Luofu She: ha5-na1 10 
Pa Na:
Number: 97
Word: white
Western Xiangxi: qu̯ɤ1 1 
Eastern Xiangxi: qwa53 1 
Qiandong: ɬu1 1 
Chuanqiandian: tleu1 1 
Diandongbei: ƛoey1-nci6-lie4 1 
Hmong Daw: ʼdǝw1 1 
Hmong Njua: ƛaʉ1 1 
Bunu: ƛo1 1 
Baonao: ƛou1 1 
Numao: ƛi̯o1 1 
Longhua Jiongnai: klau44 1 
Liuxiang Jiongnai: klɔ44 1 
Xiaozhai Younuo: ki̯e33 1 
Huangluo Younuo: ki̯u33 1 
Northern Pa-Hng: 35 1 
Southern Pa-Hng:  1 
Hm-Nai: kwau35 1 
Lianhua She: ki̯ɔ1 1 
Luofu She: ki̯ɔ1 1 
Pa Na: ƛu1 1 
Number: 98
Word: who
Western Xiangxi: ɕi3-le1 1 
Eastern Xiangxi: 55 2 
Qiandong: 4=ʃi3 1 
Chuanqiandian: lo1=ʔi5 3 
Diandongbei: qa3=tɨ4 4 
Hmong Daw: 6 4 
Hmong Njua: leŋ5=tʉ6 4 
Bunu: po3=tau6 4 
Baonao: ey2=sey6 5 
Numao: iu1=yi3 1 
Longhua Jiongnai: n̥a53 6 
Liuxiang Jiongnai: n̥a35 6 
Xiaozhai Younuo: a53-nɔ13 7 
Huangluo Younuo: 33-lou13 8 
Northern Pa-Hng: ti31-lɛ33 4 
Southern Pa-Hng: ti44-lɦɛ̃33 4 
Hm-Nai: ti35-nai33 4 
Lianhua She: pe2 2 
Luofu She: pe2 2 
Pa Na:
Number: 99
Word: woman
Western Xiangxi: qo1=mpʰa3 1 
Eastern Xiangxi: qei35=pʰa35 1 
Qiandong: a3 2 
Chuanqiandian: po2 3 
Diandongbei: a5=po2 3 
Hmong Daw: 2-ni̯a7 3 
Hmong Njua: qu̯a4=pu5 3 
Bunu: po3=mpʰa7 1 
Baonao: ɕey1=vey3 4 
Numao: nu2=vɑ3 4 
Longhua Jiongnai: nči22=vɔ43 4 
Liuxiang Jiongnai: nči21=wɔ43 4 
Xiaozhai Younuo: mui31-tuŋ33-nɔ13 5 
Huangluo Younuo: 31-tou33-nɔ13 5 
Northern Pa-Hng: qo22=tʰei53-ni̯ɛ33 1 
Southern Pa-Hng: qo31=mɛ̃53 1 
Hm-Nai: qa55=pʰi̯ei53-nai33 1 
Lianhua She: ne2=va3 4 
Luofu She: ne2=va3 4 
Pa Na: va44-na313 4 
Number: 100
Word: yellow
Western Xiangxi: qu̯en2 1 
Eastern Xiangxi: gwɛ31 1 
Qiandong: faŋ2 1 
Chuanqiandian: tlaŋ2 1 
Diandongbei: vaɯ2 1 
Hmong Daw: ʼda2 1 
Hmong Njua: ƛaŋ5 1 
Bunu: kwen2 1 
Baonao: kwa2 1 
Numao: kuɑn2 ~ ʔpan2 1 
Longhua Jiongnai: kwen33 1 
Liuxiang Jiongnai: kwan31 1 
Xiaozhai Younuo: kwǝn13 1 
Huangluo Younuo: kwǝn13 1 
Northern Pa-Hng: kwei33 1 
Southern Pa-Hng: kɦwɤ33 1 
Hm-Nai: kwei33 1 
Lianhua She: kʰun2 1 
Luofu She: kʰun2 1 
Pa Na: koŋ2 1 
Number: 101
Word: far
Western Xiangxi: 1 1 
Eastern Xiangxi: qu53 1 
Qiandong: to4 2 
Chuanqiandian: tle1 1 
Diandongbei: ƛi1 1 
Hmong Daw: ʼde1 1 
Hmong Njua: ƛe1 1 
Bunu: kwe1 1 
Baonao: kwey1 1 
Numao: kuɑ1 ~ ʔpɑ1 1 
Longhua Jiongnai: kwa44 1 
Liuxiang Jiongnai: kwa44 1 
Xiaozhai Younuo: ki̯e33 1 
Huangluo Younuo: ki̯u33 1 
Northern Pa-Hng: ko35 1 
Southern Pa-Hng: ko35 1 
Hm-Nai: ko35 1 
Lianhua She: kwa5 1 
Luofu She: kwa1 1 
Pa Na: kwa1 1 
Number: 102
Word: heavy
Western Xiangxi: xen3 1 
Eastern Xiangxi: ɲ̥ʰe55 1 
Qiandong: n̥ʰioŋ3 1 
Chuanqiandian: ɲaŋ3 1 
Diandongbei: n̥iaɯ3 1 
Hmong Daw: ɲ̥a3 1 
Hmong Njua: ɲaŋ2 1 
Bunu: ɲ̥ɔŋ3 1 
Baonao: ɲ̥ɒ5 1 
Numao: ɣɤ1 2 
Longhua Jiongnai: ɲ̥e53 1 
Liuxiang Jiongnai: ɲ̥i35 1 
Xiaozhai Younuo: suŋ22 3 
Huangluo Younuo: sou22 3 
Northern Pa-Hng: ɲ̥a22 1 
Southern Pa-Hng: ɲ̥a31 1 
Hm-Nai: n̥a13 1 
Lianhua She: ŋi̯i3 1 
Luofu She: ŋi3 1 
Pa Na: ni̯u3 1 
Number: 103
Word: near
Western Xiangxi: ʐɯ5 1 
Eastern Xiangxi: yu31 1 
Qiandong: ɣi5 1 
Chuanqiandian: ʐe4 1 
Diandongbei: 5 1 
Hmong Daw: že4 1 
Hmong Njua: že3 1 
Bunu: ɣe5 1 
Baonao: ɣey5 1 
Numao: ɣey5 1 
Longhua Jiongnai: ŋki̯a35 1 
Liuxiang Jiongnai: ʑa22 1 
Xiaozhai Younuo: vi̯e35 1 
Huangluo Younuo: vay53 1 
Northern Pa-Hng: yo55 1 
Southern Pa-Hng: yo55 1 
Hm-Nai: yo55 1 
Lianhua She: ŋa5 1 
Luofu She: za5 1 
Pa Na: ya5 1 
Number: 104
Word: salt
Western Xiangxi: ɲɕɯ3 1 
Eastern Xiangxi: ʒʋ55 1 
Qiandong: ʃi3 1 
Chuanqiandian: nen3=ɳc̢e3 1 
Diandongbei: ɳc̢ǝ3 1 
Hmong Daw: nǯe3 1 
Hmong Njua: ɲǯe2 1 
Bunu: nce3 1 
Baonao: ncey3 1 
Numao: nci̯ey3 1 
Longhua Jiongnai: nča53 1 
Liuxiang Jiongnai: ntθa35 1 
Xiaozhai Younuo: ʑau22 1 
Huangluo Younuo: ʑau22 1 
Northern Pa-Hng: ɲo22 1 
Southern Pa-Hng: ɲɕo31 1 
Hm-Nai: ɲɕo13 1 
Lianhua She: ca3 1 
Luofu She: ca3 1 
Pa Na: ʓa44 # 1 
Number: 105
Word: short
Western Xiangxi: le3 1 
Eastern Xiangxi: li55 1 
Qiandong: 3 1 
Chuanqiandian: lo5 1 
Diandongbei: lu8 1 
Hmong Daw: lu3 1 
Hmong Njua: lu3 1 
Bunu: luŋ3 1 
Baonao: 3 1 
Numao: luŋ3 1 
Longhua Jiongnai: laŋ53 1 
Liuxiang Jiongnai: lã35 1 
Xiaozhai Younuo: luŋ22 1 
Huangluo Younuo: lou22 1 
Northern Pa-Hng: laŋ22 1 
Southern Pa-Hng: lɔ̃31 1 
Hm-Nai: laŋ13 1 
Lianhua She: naŋ3 1 
Luofu She: naŋ3 1 
Pa Na: lõ3 1 
Number: 106
Word: snake
Western Xiangxi: ta1=nen1 1 
Eastern Xiangxi: 53 1 
Qiandong: naŋ1 1 
Chuanqiandian: naŋ1 1 
Diandongbei: pi1=naɯ1 1 
Hmong Daw: na1 1 
Hmong Njua: naŋ1 1 
Bunu: nǝŋ1 1 
Baonao: 1 1 
Numao: nɑn1 1 
Longhua Jiongnai: nen44 1 
Liuxiang Jiongnai: nan44 1 
Xiaozhai Younuo: kau35=ni33 1 
Huangluo Younuo: ni33 1 
Northern Pa-Hng: neŋ35 1 
Southern Pa-Hng: ŋ̩31=nẽ35 1 
Hm-Nai: 22=nɯŋ35 1 
Lianhua She: 4=ɔn2 2 
Luofu She: 4=ɔn2 2 
Pa Na: la6=gaŋ1 3 
Number: 107
Word: thin
Western Xiangxi: ʆu1 1 
Eastern Xiangxi: ʆi35 1 
Qiandong:
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw: ɲi̯a5 2 
Hmong Njua: ɲa6 2 
Bunu: sʰaŋ1 3 
Baonao: 4 4 
Numao: ncʰɑy3 5 
Longhua Jiongnai: ɲiŋ31 2 
Liuxiang Jiongnai: ɲiŋ53 2 
Xiaozhai Younuo: ɲi22 2 
Huangluo Younuo: ɲi22 2 
Northern Pa-Hng: ɲi22 2 
Southern Pa-Hng: ɲɦı31 2 
Hm-Nai: 22 2 
Lianhua She: ŋin4 2 
Luofu She: ŋin4 2 
Pa Na: ni̯iŋ4 2 
Number: 108
Word: wind
Western Xiangxi: ki5 1 
Eastern Xiangxi: ɕi31 1 
Qiandong: ɕen5 1 
Chuanqiandian: ɕua5 1 
Diandongbei: ɕa5 1 
Hmong Daw: ɕu̯ǝ4 1 
Hmong Njua: ɕu̯a3 1 
Bunu: ka3=ɕi5 1 
Baonao: ɕi5 1 
Numao: ɕi5 1 
Longhua Jiongnai: či35 1 
Liuxiang Jiongnai: či22 1 
Xiaozhai Younuo: ki35 1 
Huangluo Younuo: ki53 1 
Northern Pa-Hng: 35=ɕi55 1 
Southern Pa-Hng: ɔ̃35=ɕi55 1 
Hm-Nai: 35=ɕi55 1 
Lianhua She: ki1 1 
Luofu She: ki5 1 
Pa Na: ci̯i5 1 
Number: 109
Word: worm
Western Xiangxi: ta1=kin1 1 
Eastern Xiangxi: ɕi53 1 
Qiandong: kaŋ1 1 
Chuanqiandian: kaŋ1 1 
Diandongbei: pi1=kaɯ1 1 
Hmong Daw: ɕu̯ǝ4-na1 2 
Hmong Njua: kaŋ4 1 
Bunu: ka1=ɕɔŋ1 3 
Baonao: ɕey1=ŋi̯a5 2 
Numao: ŋkɑu4 4 
Longhua Jiongnai: ka44=ʑaŋ44 5 
Liuxiang Jiongnai: 44=ʑaŋ44 5 
Xiaozhai Younuo: ki13=ki̯aŋ33 1 
Huangluo Younuo: ki13=ki̯aŋ33 1 
Northern Pa-Hng: qa22=yoŋ35 6 
Southern Pa-Hng: 35=yõ35 6 
Hm-Nai: qei35=ɕuŋ35 3 
Lianhua She: ka1=zuŋ1 5 
Luofu She: ka1=zuŋ1 5 
Pa Na: gaŋ13=ʑuŋ13 # 5 
Number: 110
Word: year
Western Xiangxi: ɕu5 1 
Eastern Xiangxi: 31 1 
Qiandong: n̥ʰiu5 2 
Chuanqiandian: ʆoŋ5 1 
Diandongbei: ʆao7 1 
Hmong Daw: ʆõ4 1 
Hmong Njua: ʆoŋ3 1 
Bunu: saŋ5 1 
Baonao: sɔŋ5 1 
Numao: ci̯ou5 1 
Longhua Jiongnai: ɲ̥ɔuŋ35 2 
Liuxiang Jiongnai: ɲ̥ɔ22 2 
Xiaozhai Younuo: ti̯uŋ35 3 
Huangluo Younuo: ti̯uŋ53 3 
Northern Pa-Hng: ɕaŋ55 1 
Southern Pa-Hng: ɕɔ̃55 1 
Hm-Nai: ɕuŋ55 1 
Lianhua She: ŋi̯ɔ5 2 
Luofu She: ŋi̯ɔ5 2 
Pa Na: ɕo35 1 
hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,
Total of 114 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
15621753382197
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov