Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *jag-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 to rain 2 rain
Russian meaning: 1 идти (о дожде) 2 дождь
Old Turkic: jaɣ- 1 (Orkh.), jaɣmur 2 (OUygh.)
Karakhanid: jaɣ- 1 (MK, KB)
Turkish: jā- 1, jāmur 2
Tatar: jaw- 1, jaŋɣɨr, jawɨm 2
Middle Turkic: jaɣ- 1, jaɣmur / jamɣur 2 (Pav. C., AH, Ettuhf., MA), jaɣɨn 2 (Pav. C.)
Uzbek: jɔɣ- 1, jɔmɣir, jɔɣin 2
Uighur: jaɣ- 1, jamɣu(r), jaŋmur, jeɣin 2
Sary-Yughur: jaɣ- 1, jaɣmir
Azerbaidzhan: jaɣ- 1, jaɣmur, jaɣɨš, jaɣɨn 2
Turkmen: jaɣ- 1, jaɣmɨr, jaɣɨš, jaɣɨn 2
Khakassian: čaɣ- 1, naŋmɨr 2
Shor: čaɣ-, čā- 1, naɣbɨr, namɨr 2
Oyrat: jā-, d́a- 1, d́aŋmɨr, d́āš 2
Halaj: jaɣ- 1
Chuvash: śu- 1, śomъr 2
Yakut: samɨ̄r 2
Dolgan: hamɨ̄r 2
Tuva: čaɣ- 1, ča's 2
Tofalar: čaɣ- 1
Kirghiz: ǯā-, ǯau- 1, ǯamɣɨr, ǯān 2
Kazakh: žaw- 1, žaŋbɨr, žawɨn 2
Noghai: jaw- 1, jamɣɨr
Bashkir: jaw- 1, jamɣɨr, jawun 2
Balkar: žawun, ǯanɣur
Gagauz: jā- 1, jāmur 2
Karaim: jaɣmur 2
Karakalpak: žaw- 1, žawɨn, žamɣɨr 2
Salar: jaɣ- 1, jaɣmur 2
Kumyk: jaw- 1, jaŋɣur, jaŋur, jawɨn / jawun 2
Comments: VEWT 177, EDT 896, 903-4, 908, ЭСТЯ 4, 57, Лексика 25, Федотов 2, 135, Stachowski 95.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-sjg,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-khal,turcet-chv,turcet-jak,turcet-dolg,turcet-tuv,turcet-tof,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-sal,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
150771153567
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov