Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *dɨ̄n
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 spirit, breath 2 rest 3 to rest 4 to pant 5 to breathe 6 quiet 7 sultriness
Russian meaning: 1 дыхание, дух 2 отдых 3 отдыхать 4 задыхаться 5 дышать 6 спокойный 7 духота
Old Turkic: tɨn 1 (OUygh.)
Karakhanid: tɨn 1 (MK, KB), tɨn 2 (MK)
Turkish: tin 1, din-le- 3
Tatar: tɨn 1
Middle Turkic: tɨn- 3 (Pav. C., Abush.)
Uzbek: tin 1, tin- 3
Uighur: tin 1, tin- 3
Azerbaidzhan: tɨnč-ɨx- 4, dinč 2
Turkmen: dɨ̄nč 2
Khakassian: tɨn 1, tɨn- 5, tɨn-a-n- 3
Shor: tɨn 1, tɨn- 5, tɨn-a-n- 3
Oyrat: tɨn 1, 2, tɨn- 5
Halaj: tinč 6
Chuvash: čǝm 1
Yakut: tɨ̄n 1, tɨ̄n- 5
Dolgan: tɨ̄n 1, tɨ̄n- 5
Tuva: tɨn 1, tɨn- 5
Tofalar: tɨn 1, tɨn- 5
Kirghiz: tɨn 1, tɨn- 3, 5
Kazakh: tɨn-ɨs 1, 2
Noghai: tɨn-ɨs 1, tɨn-š-ɨq- 4, tɨn-š-a-j- 3
Bashkir: tɨn 1, tɨn-s-ɨw 7
Balkar: tin 1, tɨn-č-ɨ- 'to rot, addle', tɨn-č-aj- 3, tɨn-ɨm 2
Gagauz: din-ne-n- 3
Karaim: tɨn- 5, tɨnc 2
Karakalpak: tɨn 1, tɨn- 3
Kumyk: tɨn-ɨš 1, tɨn-č-aj- 3
Comments: VEWT 478, EDT 512, ЭСТЯ 3, 341-345, Мудрак Дисс. 38-39, Stachowski 238, 239. Some Oghuz reflexes have voiceless t-, probably because of Kypchak influence; still the reconstruction of *d- seems preferable.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-khal,turcet-chv,turcet-jak,turcet-dolg,turcet-tuv,turcet-tof,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
74086136228
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov