Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
\data\china\doc
Number: 1625
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 流開三平尤生
ZIHUI: 2282 1518
Beijing: sou 11
Jinan: sou 11
Xi'an: sou 11
Taiyuan: sou 1
Hankou: sou 11
Chengdu: sǝu 11
Yangzhou: sôɨ 11
Suzhou: söy 11
Wenzhou: sau 11
Changsha: sôu 11
Shuangfeng: śie 11
Nanchang: sɛu 11
Meixian: sɛu 11
Guangzhou: šau 11
Xiamen: sɔ 11
Chaozhou: siǝu 11
Fuzhou: seu 11
Shanghai: sôɨ 1
Zhongyuan yinyun: sou 1
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
37508515951777
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov