Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
\data\china\doc
Number: 2073
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 止合三平脂襌
ZIHUI: 6142 1207
Beijing: ṣuei 12; ṣei 12
Jinan: ṣei 12; ṣuei 12 (lit.)
Xi'an: fei 12
Taiyuan: suei 1
Hankou: suei 12
Chengdu: suei 12
Yangzhou: suǝi 12
Suzhou: ze_ 12
Wenzhou: zi_ 12
Changsha: śyei 12
Shuangfeng: ɣui 12
Nanchang: sui 31
Meixian: sui 12
Guangzhou: šö_y 12
Xiamen: sui 12 (lit.); cui 32
Chaozhou: sui 12
Fuzhou: suei 12
Shanghai: zö 32
Zhongyuan yinyun: šuei 12
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
73438112230013
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov