Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
\data\china\doc
Number: 2545
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 通合一入屋定
ZIHUI: 6236 0795
Beijing: tu 12
Jinan: tu 2
Xi'an: tou 12
Taiyuan: tuǝʔ 42
Hankou: tou 12
Chengdu: tu 12
Yangzhou: tɔʔ 4
Suzhou: doʔ 42
Wenzhou: du 42
Changsha: tôu 4
Shuangfeng: thǝu 31
Nanchang: thuk 41
Meixian: thuk 42
Guangzhou: tuk 42
Xiamen: thɔk 42
Chaozhou: thak 42
Fuzhou: tuʔ 42
Shanghai: toʔ 42
Zhongyuan yinyun: tu 41
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
8372419244550
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov