Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
\data\china\doc
Number: 287
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 止開三平支澄
ZIHUI: 3069 0473
Beijing: c̣hî_ 12
Jinan: c̣hî_ 12
Xi'an: c̣hî_ 12
Taiyuan: chi_ 1
Hankou: chi_ 12
Chengdu: chi_ 12
Yangzhou: chi_ 12
Suzhou: zü 12
Wenzhou: ʒei 12
Changsha: c̣î_ 12
Shuangfeng: ʒ̣î_ 12
Nanchang: chi_ 12
Meixian: chi_ 12
Guangzhou: čhi 12
Xiamen: ti 12
Chaozhou: ti 12
Fuzhou: tie 12
Shanghai: zi_ 32
Zhongyuan yinyun: čhi 12
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
26124616906685
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov