Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
\data\china\doc
Number: 314
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 果開一平歌匣
ZIHUI: 0149 0201
Beijing: xô 12
Jinan: xǝ 12
Xi'an: xuo 12
Taiyuan: xǝ 1
Hankou: xo 12
Chengdu: xo 12
Yangzhou: xo 12
Suzhou: ɦǝu 12
Wenzhou: vu 12
Changsha: xo 12
Shuangfeng: ɣû 12
Nanchang: ho 12
Meixian: hɔ 12
Guangzhou: hɔ 12
Xiamen: ho 12
Chaozhou: ho 12
Fuzhou: xɔ 12
Shanghai: ɦu 32
Zhongyuan yinyun: xo 12
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
23535015855486
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov