Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

West Chadic etymology :

Search within this database
\data\semham\wchet
Proto-WChadic: *ḥa-lis-um
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'tongue (your)'
Hausa: hár/lšè
Mupun: lǝ̄ǝs [FrM]
Sura: líis {CLR: 328]
Angas: leus [Fl]
Chip: lis [JgC]
Montol: líis [JgC]
Gerke=Yiwom: lis [JgC]
Bolewa: lisi-m [CLR]
Karekare: lusu/ǝm [CLR]
Ngamo: linsõ [ShV]
Maha: ḍi-lis [NM]
Kifri=Giwo: ílmíší [ShB]
Gera: ḍè-límsà [ShB]
Galambu: lĩm [ShB]
Geruma: límši [ShB]
Sayanchi: ríisǝn [Cs]
Boghom: ŋǝ-lǝs [CLR]
Guruntum: laši [Ja]
Kir: ndé-láŋ [CLR]
Fyer: lés [JgR]
Bokos: ʔa-lis [JgR]
Sha: ʔa-liši [JgR]
Kulere: ʔa-lúš [JgR]
Daffo-Butura: lis [JgR]
wchet-prnum,wchet-meaning,wchet-hsa,wchet-gwn,wchet-sur,wchet-ang,wchet-chp,wchet-mnt,wchet-grk,wchet-bol,wchet-krk,wchet-ngm,wchet-mah,wchet-krf,wchet-ger,wchet-glm,wchet-grm,wchet-say,wchet-bgh,wchet-grn,wchet-kir,wchet-fyr,wchet-bks,wchet-sha,wchet-klr,wchet-dfb,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
72457413555882
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov